Algemene Voorwaarden

(laatstelijk bijgewerkt in mei 2022)

De onderstaande Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: 'AV') zijn van toepassing op al je bezoekjes aan de JACK WOLFSKIN Online Shop en voor het gebruik van de Online Shop BE.

Lees deze AV zorgvuldig door, alvorens je onze online-shop binnengaat en bestellingen van onze producten opgeeft. Door het gebruik van de website en het opgeven van bestellingen verklaar je akkoord te gaan met de toepassing van de AV in hun geheel. Je kunt de AV hier afdrukken of downloaden. We adviseren je een kopie van deze AV voor later gebruik te bewaren.

Verantwoordelijk voor deze internetpagina en de Online Shop BE is JACK WOLFSKIN Retail GmbH, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Duits recht en ingeschreven in het handelsregister van het Amtsgericht Wiesbaden onder HRB 24710, met zetel te 65510 Idstein, Germany, Jack-Wolfskin-Kreisel 1, (hierna te noemen 'wij', 'ons' of 'JACK WOLFSKIN').

Bestelmogelijkheden

Je kunt je bestellingen in de JACK WOLFSKIN Online Shop BE (hierna te noemen: 'Online Shop BE' of 'Website') hetzij via

opgeven.

Onze klantenservice staat voor vragen, verzoeken of opmerkingen op werkdagen (dat wil zeggen maandag tot en met zaterdag, wettelijke feestdagen (DE) uitgezonderd) telefonisch tussen 08.00 en 20.00 uur tot je beschikking. Houd als je opbelt steeds je klantnummer bij de hand.

We hebben geen minimum bestelhoeveelheden in onze Online Shop BE. Wel brengen we in specifieke gevallen verzendkosten voor je bestellingen in rekening. Details over de verzendkosten vind je hier.

Vergeet niet om bij elke bestelling te bevestigen dat je:

 • ouder bent dan 18 jaar
 • je woonplaats zich in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt en
 • alle aan ons medegedeelde informatie en persoonlijke gegevens in elk opzicht volledig en juist zijn.

Verzendcondities

Bestellingen via de Online Shop BE worden uitsluitend binnen het grondgebied van het Koninkrijk België geleverd, met uitzondering van de volgende gebieden:

We proberen steeds om je bestelling als één complete levering uit te voeren. We behouden ons echter het recht voor om ook deelleveringen uit te voeren. In dat geval zullen we alleen die producten verzenden, welke op het tijdstip van je bestelling ook leverbaar zijn.

Leveringstijden

We behouden ons het recht voor om de levering achter te houden, indien eerdere leveringen nog niet volledig zijn betaald.

We proberen steeds om de door ons op het moment van je bestelling aangegeven leveringstijden na te komen. Leveringstijden hangen echter af van verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld de soort en beschikbaarheid van de artikelen of de soort levering. Daarom kunnen we helaas geen vaste leveringsdata garanderen.

Vanzelfsprekend zullen we je over mogelijke vertragingen onmiddellijk informeren en je een schatting van de nieuwe leveringsdatum mededelen. Voor zover wettelijk toegestaan, zijn wij niet aansprakelijk voor schade, verplichtingen, kosten of andere uitgaven die het gevolg zijn van een vertraagde levering.

Beschikbaarheid van producten

Let steeds op de beschikbaarheid van onze producten. "Leverbaar binnen 4 tot 6 dagen" betekent bijvoorbeeld dat producten direct beschikbaar zijn en klaarstaan voor de levering aan het door jou gewenste leveringsadres.

Neem ook in acht dat de beschikbaarheid van producten beperkt kan zijn in verband met bepaalde promotion-acties en dat in dergelijke gevallen we alleen die producten kunnen leveren, welke we in ons magazijn op voorraad hebben.

Verzendkosten

Indien wij deelleveringen uitvoeren, ontstaan er verpakkings- en verzendkosten voor slechts één levering, de volgende leveringen zijn vrij van verzendkosten.

Wij leveren in principe in onze standaard verpakkingen. Elke vorm van speciale verpakking die we op jouw verzoek uitvoeren, kan extra kosten voor je tot gevolg hebben

Risico-overgang / aannameverzuim

Wij leveren de bestelde producten direct aan het door jou aangegeven leveringsadres binnen het bezorggebied van de Online Shop BE. Het risico van verlies, beschadiging of verloren gaan van de producten gaat vanaf het tijdstip van levering op jou over. Tot het tijdstip van de levering draagt JACK WOLFSKIN een dergelijk risico. Mocht een levering vertraagd en/of helemaal niet mogelijk zijn en mocht dit berusten op redenen waarvoor jij verantwoordelijk bent (bijvoorbeeld in geval van aannameverzuim of aannameweigering) gaat het risico op dat tijdstip op je over waarop de levering zou zijn geëffectueerd als je je niet in aannameverzuim zou hebben bevonden.

In incidentele gevallen behouden wij ons het recht voor om officiële, plechtige verklaringen met het oog op beweerde incorrecte of onvolledige leveringen (inclusief beweerde transportschades) te verlangen.

Sluiten van de overeenkomst

De presentatie van onze producten in de Online Shop BE vormt enkel een verzoek aan de bezoekers van de Online Shop BE om een aanbod met betrekking tot het sluiten van een koopovereenkomst inzake de gepresenteerde producten te doen.

Je kunt ons productassortiment bekijken en via de button 'in het winkelmandje' uitkiezen en verzamelen. Je kunt het winkelmandje te allen tijde door op de button 'Winkelmandje bekijken' te klikken bekijken en producten uit het winkelmandje verwijderen.

Je bestelling wordt afgerond door te klikken op de button 'Nu kopen', hetgeen tegelijkertijd een aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst inzake de bestelde producten vormt.

Na het toezenden van je bestelling krijg je van ons een e-mail, waarmee we de ontvangst van je bestelling bevestigen. Deze bestelbevestiging is nog geen acceptatie van je aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst.

Van een dergelijke acceptatie is pas sprake als je een e-mail van ons krijgt, waarmee we je over de verzending van je bestelling informeren. Deze verzendbevestigingsmail vormt tegelijkertijd de bevestiging van de overeenkomst. De bevestiging van de overeenkomst is beperkt tot de in de verzendbevestigingsmail genoemde en voor de levering aangekondigde producten.

JACK WOLFSKIN behoudt zich het recht voor om zich te distantiëren van het sluiten van een overeenkomst. Redenen voor een afwijzing van je aanbiedingen tot koop kunnen bijvoorbeeld zijn het niet beschikbaar zijn van producten of een ontbrekende betalingsautorisatie.

Recht op herroeping

In verband met je bestelling in de Online Shop BE heb je een wettelijk recht op herroeping, waarvan uitsluitend ten gunste van jou mag worden afgeweken. Dienaangaande informeren we je hierbij als volgt:

Informatie over herroeping

Je hebt het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop jij of een door jou benoemde derde, die niet de vervoerder is, de producten in bezit heb of heeft genomen.

Om je recht op herroeping uit te oefenen, moet je ons (JACK WOLFSKIN Retail GmbH, Jack Wolfskin Kreisel 1, 65510 Idstein, Deutschland, E-mailadres: eshop@jack-wolfskin.eu, Fax: 0049 (0) 6126 / 954 215) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een met de post verzonden brief, telefax of e-mail) informeren over je besluit tot herroeping.

Je kunt hiervoor het bijgevoegde model-herroepingsformulier gebruiken, wat echter niet verplicht is. Je kunt het model-herroepingsformulier hier downloaden.

Model-herroepingsformulier

Aan:

Jack Wolfskin Retail GmbH

Jack Wolfskin Kreisel 1

65510 Idstein

Germany

E-Mail: eshop@jack-wolfskin.eu

Fax: 0049 (0) 6126 / 954 215

Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst inzake de koop van de volgende producten (*).

Besteld op (*) / ontvangen op (*).

Naam consument(en),

Adres consument(en),

Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

(*) doorhalen wat niet van toepassing is.

Je kunt je recht op herroeping ook uitoefenen door de producten eenvoudig binnen de herroepingstermijn aan ons terug te sturen. Gebruik in dat geval absoluut altijd de bijgevoegde en vooringevulde retour-sticker.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Indien je de overeenkomst herroept, zullen we alle betalingen die we van je hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat je een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden, meest voordelige standaardlevering hebt gekozen), onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop de mededeling over je herroeping van deze overeenkomst bij ons is binnengekomen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat je bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er met jou uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen; In geen geval zullen we je vanwege deze terugbetaling kosten in rekening brengen.

We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de artikelen weer terug hebben ontvangen of tot je het bewijs hebt geleverd dat je de producten terug hebt gezonden, al naar gelang wat het eerdere tijdstip is.

Je dient de producten onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop je ons over de herroeping van deze overeenkomst informeert, naar ons

JACK WOLFSKIN Retail GmbH
c/o E-COM RETOUREN
Wulmstorfer Wiesen 25
21629 Neu Wulmstorf
Germany

terug te sturen.

Wij nemen de kosten van de retourzending voor onze rekening als je gebruik maakt van de bijgevoegde retour-sticker.

Je hoeft voor een eventueel waardeverlies van de producten alleen in te staan als dit waardeverlies te herleiden is tot een behandeling ervan die voor de controle van de kwaliteit, eigenschappen en werking van de artikelen niet noodzakelijk is.

Garantie-aanspraken / schadevergoeding

Wij gaan ervan uit je uitsluitend producten van de allerbeste kwaliteit te leveren. Mochten de ontvangen producten desondanks een keer gebreken vertonen of beschadigd zijn, neem dan contact op met onze klantenservice, per e-mail aan eshop@jack-wolfskin.eu of per telefoon: 00800-96537546.

We zullen je dan verzoeken de gebrekkige / beschadigde producten naar ons terug te sturen om te worden onderzocht en we zullen de opgestuurde producten hetzij repareren, vervangen of je de koopprijs (inclusief de leveringskosten, voor zover die in rekening waren gebracht) vergoeden.

In de volgende gevallen is een vergoeding of een vervanging uitgesloten, en sturen we je het product terug:

 • het product is niet in onze Online Shop BE gekocht;
 • het gebrek van het product is veroorzaakt door het niet in acht nemen van de op het productetiket of de productverpakkingen aangebrachte onderhoudsrichtlijnen;
 • het gebrek van het product is door je misbruik ervan of door nalatigheid veroorzaakt (bijvoorbeeld door het contact met chemische substanties, vuur, hitte dan wel ook beschadigingen die door scherpe voorwerpen als messen of prikkeldraad etc. zijn veroorzaakt);
 • het gebrek van het product is veroorzaakt door veranderingen van het product (bijvoorbeeld door het verstelatelier).

Let op dat we ons het recht voorbehouden om je aanspraken op vergoeding, reparatie of vervanging af te wijzen, indien het gebrek het gevolg is van normale slijtage van producten die hun gebruikelijke gebruiksduur hebben overschreden.

JACK WOLFSKIN behoudt zich het recht voor om prijzen of technische specificaties te veranderen en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor tekst- of beeldfouten. Op grond van technische beperkingen kunnen productkleuren enigszins afwijken van de originele kleuren.

Voor het overige gelden de wettelijke garantietermijnen voor gebreken van de gekochte artikelen.

Voor schadevergoeding is JACK WOLFSKIN uitsluitend met inachtneming van de volgende voorwaarden aansprakelijk:

JACK WOLFSKIN (inclusief de wettelijke vertegenwoordigers en hulppersonen) is onbeperkt aansprakelijk in gevallen van recht op schade- en kostenvergoeding, om het even om welke rechtsgrond, opzet en grove nalatigheid, wegens de aantasting van leven, lichaam of gezondheid en wegens het schenden van essentiële contractuele verplichtingen.

Het recht op schadevergoeding voor het schenden van essentiële contractuele verplichtingen, is echter beperkt tot de contracttypische, te voorziene schade, tenzij er sprake is van opzet of grove verwijtbaarheid of aansprakelijkheid vanwege de aantasting van leven, lichaam of gezondheid.

De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien JACK WOLFSKIN een gebrek arglistig heeft verzwegen of een garantie voor de conditie van de producten heeft aanvaard; Hetzelfde geldt voor aanspraken op basis van de wet op de productaansprakelijkheid.

Prijzen

Alle in onze Online Shop BE afgebeelde prijzen zijn inclusief de telkens geldende wettelijke omzetbelasting. We houden ons niet gebonden aan foutief geprijsde artikelen.

Indien er verzendkosten gelden, zullen we je dat direct vóór het opgeven van je bestelling mededelen.

Betaalmogelijkheden

Voor het veilig en comfortabel shoppen in de Online Shop BE bieden we de volgende betalingswijzen aan:

 • Creditcard
  • Visa
  • MasterCard
  • American Express
  • JCB
  • Diners
  • Discover
 • Apple Pay
 • Google Pay
 • PayPal
 • Klarna Pay Later

Ter bescherming van je persoonlijke gegevens bij online-betalingen maken we gebruik van gecontroleerde encryptietechnologieën.

Met SSL (Secure Socket Layer) worden alle persoonlijke en voor de betaling noodzakelijke gegevens, die via onze website worden ingevoerd, versleuteld naar ons toegestuurd en vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. De groene balk in de URL garandeert een veilige verbinding en de complete versleuteling van alle gegevens.

We behouden ons in individuele gevallen het recht voor om voor het indekken van het boniteitsrisico bepaalde betalingen, met name het kopen op rekening, uit te sluiten.

Creditcard

Je kunt in de Online Shop BE eenvoudig en veilig met je creditcard betalen. We accepteren de gangbare creditcards Via, MasterCard en American Express.

We gebruiken bij creditcard-betalingen ter bescherming tegen misbruik de 3D-Secure-methode. Daarbij wordt je betaling pas geautoriseerd, nadat je je identiteit met een persoonlijk wachtwoord bij je creditcardaanbieder hebt geverifieerd. Bij het bestellen hebben we bij betaling met een creditcard je kaartnummer, de creditcardmaatschappij, de geldigheidsduur en het controlenummer van de kaart nodig.

Apple Pay

Eigenaren van Apple-apparatuur kunnen bij gebruik van de browser Safari Apple Pay voor de betaling in de JACK WOLFSKIN Online-Shop gebruiken. Mogelijk is het gebruik op iPhone, iPad en Mac met en zonder Touch ID.

Zonder een Account in de shop aan te maken, het invoeren van creditcardgegevens of het invullen van lastige adresvelden betaal je comfortabel de door jou uitgezochte producten.

En dankzij de vereiste bevestiging middels Face ID, Touch ID, PIN-code of authenticatie op je iPhone of je Apple Watch (afhankelijk van het gebruikte apparaat) heb je de zekerheid dat ook echt alleen jij de artikelen kunt kopen.

Google Pay

Google biedt alle houders van een Google Account de mogelijkheid om credit-, debitcards en elektronische betaalmethoden op te slaan en voor de betaling in de JACK WOLFSKIN Online-Shop te gebruiken.

Het enige dat nodig is, is inloggen in je Google Account – JACK WOLFSKIN krijgt geen creditcardgegevens, maar enkel de bevestiging van de betaling en de benodigde adresgegevens om de artikelen zo snel mogelijk te kunnen verzenden. Daarmee heb je slechts één login, sla je door gebruik te maken van je opgeslagen adres het invullen van je adresgegevens over en blijf je er zeker van dat je geen rekeninggegevens prijsgeeft.

Een al opgeslagen betaalmogelijkheid en factuur- en bezorgadres binnen het Google Account is niet nodig. Dit kan in het kader van de betaling worden gedaan.

PayPal

Voor een eenvoudig en snel betalingsverkeer kun je in de JACK WOLFSKIN Online Shop ook met PayPal betalen. Bij het kiezen van de betaalwijze PayPal in de Check-Out word je na het klikken op 'Verder' automatisch doorgelinkt naar je PayPal-pagina. Daar kun je heel comfortabel met je e-mailadres en je wachtwoord betalen. Je PayPal-account wordt direct met het betreffende aankoopbedrag gedebiteerd.

Je hoeft geen geregistreerde PayPal-klant te zijn, om van deze betaalwijze gebruik te kunnen maken. Meld je eenvoudig in het kader van het betaalproces bij PayPal aan. Je kunt je PayPal-account zowel aan je bankrekening, alsook aan je creditcard koppelen. Je betalingsgegevens zijn dan in je PayPal-account opgeslagen en hoeven niet bij elke online-aankoop opnieuw te worden ingevoerd.

Als je een PayPal-account wilt aanmaken, kun je je hier aanmelden: www.paypal.com

Wanbetaling

Indien de door jou gekozen betaaldienst (creditcardaanbieder of PayPal) de autorisatie van je betaling – om het even om welke reden – mocht weigeren, zullen we je bestelling niet accepteren. In deze gevallen kun je je aanspraken jegens ons afleiden uit de geweigerde of te late betaling.

Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de volledige betaling van de aankoopprijs blijft JACK WOLFSKIN de eigenaar van de geleverde producten.

Bescherming persoonsgegevens

We nemen het onderwerp bescherming persoonsgegevens zeer serieus en nemen in zoverre de regeling van de Duitse wetgeving inzake de bescherming persoonsgegevens evenals mogelijke toepasselijke andere nationale rechten inzake de bescherming persoonsgegevens in acht. Onze informatie over gegevensbescherming vind je op https://www.jack-wolfskin.be/Data-Protection.html. Graag sturen we je deze op aanvraag ook toe.

Auteursrecht en industriële eigendomsrechten

Voor zover niet expliciet elders geregeld, zijn wij eigenaar of licentiehouder met betrekking tot alle industriële eigendomsrechten op deze internetpagina. Deze internetpagina en alle contents ervan zijn beschermd door nationale en internationale auteursrechten. Het gebruik van deze internetpagina door jou verschaft je generlei rechten met betrekking tot auteursrechten, design- of merkrechten.

Je mag contents van deze internetpagina uitsluitend voor je persoonlijke informatieve niet-commerciële gebruik afdrukken of downloaden. Je mag de papieren afdrukken of gedigitaliseerde kopieën van welke contents van deze internetpagina dan ook op geen enkele wijze veranderen. Je mag verder de inhoud van deze internetpagina op geen enkele wijze kopiëren, verkopen, publiceren, overnemen of verkopen. In het bijzonder mag je geen delen van deze internetpagina voor commerciële of zakelijke doeleinden gebruiken, zonder eerst een desbetreffende licentie via ons of de licentiegever te hebben gekregen.

Alle woord- en beeldmerken, logo's, merknamen ('Merken'), die op de internetpagina zijn afgebeeld, zijn en blijven eigendom van JACK WOLFSKIN, JACK WOLFSKIN concernbedrijven of licentiehouders van JACK WOLFSKIN. Het gebruik van de merken op andere internetpagina's of het linken ernaar in welke vorm dan ook op andere internetpagina's is niet toegestaan, tenzij JACK WOLFSKIN daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord is gegaan.

Arbitrage

Volgens geldend recht zijn wij verplicht om de consumenten te wijzen op het bestaan van het Europese online-arbitrage-platform, dat voor het slechten van geschillen kan worden gebruikt, zonder dat er een rechtbank hoeft te worden ingeschakeld. Voor het opzetten van het platform is de Europese Commissie verantwoordelijk. Je vindt het Europese online-arbitrage-platform hier: http://ec.europa.eu/odr.

Jack Wolfskin Retail GmbH is niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan geschillenprocedures bij arbitrage-instanties voor consumenten.

Disclaimer

Noch JACK WOLFSKIN, noch de personeelsleden, directieleden of andere hulppersonen van JACK WOLFSKIN, die JACK WOLFSKIN bij het opstellen en het onderhouden van de internetpagina kunnen ondersteunen, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade (inclusief schade, die door virussen of de onvolledigheid of fouten van deze internetpagina worden veroorzaakt) en die het gevolg zijn van het niet bruikbaar zijn van de contents van de internetpagina

Wij zullen ons naar beste vermogen inzetten om je betalingsdetails en de informatie van je klantaccount te beschermen. Mochten niettemin je betalingsdetails en/of informatie van je klantaccount toegankelijk worden voor onbevoegde derden, en dit niet te wijten zijn aan een nalatigheid van JACK WOLFSKIN, dan is JACK WOLFSKIN niet aansprakelijk voor een eventuele schade die je door deze omstandigheid leidt.

JACK WOLFSKIN is niet aansprakelijk voor wanprestatie, indien daarvoor gevallen van overmacht, zoals stakingen, oorlog, brand, overstromingen of aardbevingen verantwoordelijk zijn.

Voor zover de internetpagina links naar de internetpagina's van derden bevat, hebben wij geen controle over de contents van dergelijke links. In zoverre is elke aansprakelijkheid met betrekking tot de contents van de internetpagina's, waarnaar wordt verwezen, uitgesloten.

Niets in deze AV mag onze aansprakelijkheid als gevolg van nalatigheid in geval van dood of lichamelijk letsel beperken.

Aanpassingen van de AV

JACK WOLFSKIN behoudt zich het recht voor om deze AV te allen tijde aan te passen en aan te vullen en indien noodzakelijk qua opzet te veranderen. De aangepaste AV worden steeds op deze internetpagina voor jou duidelijk zichtbaar gepubliceerd en gelden als geaccepteerd, indien je hiertegen niet binnen een maand na publicatie bezwaar aantekent.

Daarom adviseren we je deze internetpagina regelmatig te bezoeken, om van de actuele status van onze AV op de hoogte te blijven.

Geldend recht / forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen jou en JACK WOLFSKIN en deze AV is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van toepassing.

Heb je op het moment van het sluiten van de betreffende overeenkomst je woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats in een ander land van de EU, dan blijft de toepassing van dwingende wettelijke bepalingen (in het bijzonder de termijnen voor de bescherming van de consument) van dit andere land door de bovengenoemde rechtskeuze onverminderd van kracht.

Voor de forumkeuze gelden de wettelijke voorschriften.

Slotbepaling

Mocht een van de bovenstaande regelingen van deze AV door een rechtbank ongeldig of onvolledig worden bevonden, dan dient dit de overige regelingen onverlet te laten.