Informatie over privacybescherming voor klanten en belangstellenden

(Stand 31. Oktober 2023)

Afdrukken
Download als PDF
 1. Deel 1: Informatie over privacybescherming met betrekking tot onze gegevensverwerking overeenkomstig de artikelen (art.) 13, 14 en 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en art. 19 en 20 van de Zwitserse wet inzake gegevensbescherming (DSG)
 2. Deel 2:Uitgebreide privacyverklaring voor onze website
 3. Deel 3: Aanvullende richtlijnen inzake de bescherming van persoonsgegevens bij onze FacebookFanpage
 4. Geschiedenis
Deel 1: Informatie over privacybescherming met betrekking tot onze gegevensverwerking overeenkomstig de artikelen (art.) 13, 14 en 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en art. 19 en 20 van de Zwitserse wet inzake gegevensbescherming (DSG)

Wij nemen de bescherming van uw privacy serieus en informeren u hierbij over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken en over de aanspraken en rechten, die u volgens de regelingen inzake de bescherming van persoonsgegevens toekomen. Geldig vanaf 25 mei 2018.

Deze informatie over gegevensbescherming heeft betrekking op de privacyrelevante activiteiten van alle bedrijven van de Jack Wolfskin Groep en in het kader van dienstverleningen voor externe bedrijven, zie onder 1. genoemde bedrijven. In de genoemde ondernemingen worden persoonsgegevens volgens dezelfde procedures en principes verwerkt, daarom wordt er een uniforme informatie over gegevensbescherming gebruikt.

1. Voor de verwerking van gegevens verantwoordelijke afdeling en contactgegevens

verantwoordelijke afdeling als bedoeld in de wetgeving inzake de bescherming persoonsgegevens
Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA
Jack Wolfskin Kreisel 1
65510 Idstein/Ts., Bondsrepubliek Duitsland
Telefoon +49 6126 954 0
Fax +49 6126 954 159
info@jack-wolfskin.com

Jack Wolfskin Retail GmbH
Jack Wolfskin Kreisel 1
65510 Idstein/Ts., Bondsrepubliek Duitsland
Telefoon +49 6126 954 0
Fax +49 6126 954 159
info@jack-wolfskin.com

JW Stargazer Holding GmbH
Jack Wolfskin Kreisel 1
65510 Idstein/Ts., Bondsrepubliek Duitsland
Telefoon +49 6126 954 0
Fax +49 6126 954 159
info@jack-wolfskin.com

De bovengenoemde verwerkingsverantwoordelijken beslissen elk afzonderlijk over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Binnen de genoemde ondernemingen van de Jack Wolfskin Groep kunnen zij uw gegevens ontvangen of kunnen deze aan hen worden vrijgegeven. Details over de ontvangers of categorieën ontvangers van uw gegevens vindt u onder punt 4.

Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:
Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA
Datenschutzbeauftragter
Jack Wolfskin Kreisel 1
65510 Idstein/Ts., Bondsrepubliek Duitsland
datenschutz@jack-wolfskin.com

2. Doeleinden waarvoor en rechtsgrondslag waarop wij uw gegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Duitse federale wet op de gegevensbescherming (BDSG), de Zwitserse wet inzake gegevensbescherming (DSG), de Duitse wet inzake privacybescherming in de telecommunicatie en telemedia (TTDSG) en andere toepasselijke privacybeschermingsvoorschriften (details hieronder).

Welke gegevens meer specifiek worden verwerkt en hoe ze worden gebruikt, hangt in belangrijke mate af van de doeleinden van de verwerking.

Meer details of aanvullingen ten behoeve van de gegevensverwerking vindt u in de betreffende contractuele documenten, formulieren, een toestemmingsverklaring en/of andere aan u verstrekte informatie (bijvoorbeeld in het kader van het gebruik van onze webpagina of onze algemene voorwaarden). Bovendien kan deze informatie over privacybescherming van tijd tot tijd worden bijgewerkt, zoals u aan onze webpagina https://www.jack-wolfskin.be/Data-Protection.html kunt ontlenen.

2.1 Doeleinden ten behoeve van het nakomen van een overeen-komst of van maatregelen in de precontractuele fase (art. 6, lid 1, zin 1, letter b) AVG of art. 31, lid 2, letter a DSG)

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats ten behoeve van de uitvoering van onze overeenkomsten met u en de uitvoering van uw orders alsmede op uw verzoek de uitvoering van maatregelen en werkzaamheden in het kader van precontractuele betrekkingen, bijvoorbeeld met belangstellenden. De verwerking dient daarmee in het bijzonder het leveren van onze producten en de met onze producten verband houdende diensten overeenkomstig uw orders en wensen. De omvang van de verwerking strekt zich daarmee uit tot die persoonsgegevens, welke voor de betreffende dienstverlening, maatregel of werkzaamheid noodzakelijk zijn.

Daartoe behoren vooral ook de met de overeenkomst verband houdende communicatie met u, de aantoonbaarheid van transacties, orders en andere afspraken, alsmede voor de kwaliteitscontrole door middel van geschikte documentatie, coulanceprocedures, maatregelen voor het aansturen en optimaliseren van bedrijfsprocessen en voor het nakomen van de algemene zorgvuldigheidsplichten, aansturing en controle door gelieerde ondernemingen (bijv. moedermaatschappij); statistische analyses voor het bedrijfsmanagement, de kostenverantwoording en controlling, rapportage, interne en externe communicatie, calamiteitenmanagement, facturering en fiscale beoordeling van operationele diensten, risicobeheer, het doen gelden van rechtsvorderingen en verdediging in het geval van juridische geschillen; waarborging van de IT-veiligheid (o.a. systeem- en plausibiliteitstests) en van de algemene veiligheid, o.a. de veiligheid van gebouwen en installaties, het veiligstellen en uitoefenen van het huisrecht (bijvoorbeeld door toegangscontroles); het waarborgen van de integriteit, authenticiteit en beschikbaarheid van de gegevens, het voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten; controle door toezichtraden of controlerende instanties (bijv. auditing).

2.2 2.2 Doeleinden in het kader van een gerechtvaardigd belang van ons of derden (art. 6, lid 1, zin 1, letter f) AVG of art. 31, lid 1, DSG)

Behalve de daadwerkelijke uitvoering van de overeenkomst of voorlopige overeenkomst verwerken wij uw gegevens eventueel, indien nodig, om gerechtvaardigde belangen van ons of van derden te beschermen, in het bijzonder voor onderstaande doeleinden, die ook het gerechtvaardigd belang van ons of van derden vormen:

 • de verdere ontwikkeling van diensten en producten en van bestaande systemen en processen;
 • het verzamelen van informatie en het uitwisselen van gegevens met kredietagentschappen, voor zover dit ons economisch risico te boven gaat;
 • het testen en optimaliseren van procedures voor behoeftenanalyse;
 • de verdere ontwikkeling van diensten en producten en van bestaande systemen en processen;
 • reclame of markt- en opinieonderzoek, tenzij u bezwaar heb gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens;
 • de openbaarmaking van persoonsgegevens in het kader van de due diligence bij onderhandelingen over de verkoop van ondernemingen;
 • voor vergelijking met Europese en internationale lijsten voor terrorismebestrijding, voor zover dit verder gaat dan de wettelijke verplichtingen;
 • de verbetering van onze gegevens, onder meer door het gebruik van of onderzoek naar openbaar toegankelijke gegevens;
 • statistische evaluaties of marktanalyse;
 • benchmarking;
 • de indiening van rechtsvorderingen en verweer in rechtsgeschillen die niet rechtstreeks tot de contractuele relatie te herleiden zijn;
 • de beperkte opslag van gegevens, indien verwijdering wegens de bijzondere wijze van opslag niet of alleen met onevenredig hoge kosten mogelijk is;
 • de ontwikkeling van scoring-systemen of geautomatiseerde besluitvormingsprocessen;
 • het voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten, zo niet uitsluitend met het oog op het voldoen aan wettelijke vereisten;
 • fraudepreventie;
 • de beveiliging van gebouwen en installaties (bijv. door toegangscontroles en videobewaking), voor zover dit verder gaat dan de algemene zorgplicht;
 • interne en externe onderzoeken, veiligheidsbeoordelingen;
 • het eventueel meeluisteren of opnemen van telefoongesprekken ten behoeve van kwaliteitscontrole en voor opleidingsdoeleinden;
 • het behoud en de handhaving van privaatrechtelijke of officiële certificeringen;
 • het veiligstellen en uitoefenen van het huisrecht door middel van passende maatregelen en door videobewaking ter bescherming van onze klanten en werknemers en om bewijsmateriaal veilig te stellen in het geval van strafbare feiten en om deze te voorkomen.

Indien u graag meer informatie wenst over de afweging van de belangen wilt hebben, kunt u te allen tijde contact opnemen met ons of met onze functionaris voor gegevensbescherming.

2.3 Doeleinden in het kader van uw toestemming (art. 6, lid 1, zin 1, letter a) AVG of art. 31, lid, 1 DSG

Het verwerken van uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden (bijv. gebruik van uw e-mailadres voor marketingdoeleinden, inclusief bonus- en voordeelprogramma's) kan ook op grond van uw toestemming gebeuren. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen. Dat geldt ook voor het herroepen van toestemmingsverklaringen die aan ons zijn afgegeven vóór de geldigheid van de AVG, dat wil zeggen vóór 25 mei 2018. Over de doeleinden en over de consequenties van een herroeping of van het niet verlenen van toestemming wordt u afzonderlijk in de betreffende tekst van de toestemming geïnformeerd.

In principe geldt, dat de herroeping van een toestemming pas voor de toekomst geldt. Op verwerkingen die vóór de herroeping hebben plaatsgevonden, heeft dit geen invloed, deze blijven rechtmatig.

2.4 Doeleinden ter nakoming van wettelijke eisen (art. 6, lid 1, zin 1 letter c) AVG en art. 31, lid 1, DSG) of in het algemeen belang (art. 6, lid 1, zin 1, letter e) AVG en art. 31, lid 1, DSG)

Zoals iedereen die deelneemt aan economische activiteiten, zijn ook wij onderworpen aan een groot aantal wettelijke verplichtingen. Dit zijn in de eerste plaats wettelijke vereisten (bijv. handels- en belastingwetgeving), maar ook eventueel toezichtsrechtelijke of andere vereisten van overheidswege (bijv. rechterlijke uitspraken). Tot de doeleinden van de verwerking behoren eventueel de identiteits- en leeftijdsverificatie, fraude- en witwaspreventie, het voorkomen, bestrijden en onderzoeken van terrorismefinanciering en strafbare feiten die vermogensbestanddelen in gevaar brengen, vergelijkingen met Europese en internationale antiterreurlijsten, de naleving van fiscale controle- en rapportageverplichtingen en de archivering van gegevens ten behoeve van gegevensbescherming en gegevensbeveiliging, alsmede verificatie door belasting- en andere autoriteiten. Voorts kan de openbaarmaking van persoonsgegevens in het kader van officiële/juridische maatregelen noodzakelijk zijn met het oog op de bewijsvoering, de strafvervolging of de handhaving van civielrechtelijke vorderingen.

3. De door ons verwerkte gegevenscategorieën, voor zover we gegevens niet direct van u ontvangen, en de herkomst ervan

Voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten, verwerken wij persoonsgegevens die rechtmatig zijn ontvangen van andere bedrijven of andere derden (bijv. bureaus voor kredietinformatie, uitgevers van adressen). Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die wij mogen verzamelen, ontvangen of verkrijgen en verwerken uit publiek toegankelijke bronnen (zoals telefoongidsen, handels- en verenigingsregisters, registratieregisters, debiteurenregisters, kadasters, pers, internet en andere media).

Relevante categorieën persoonsgegevens kunnen met name zijn:

 • persoonlijke gegevens (naam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit, burgerlijke staat, beroep/bedrijf en vergelijkbare gegevens)
 • contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke gegevens)
 • adresgegevens (gerapporteerde financiële gegevens en vergelijkbare gegevens)
 • betalings-/dekkingsbevestiging bij bankpassen en creditcards
 • Informatie over uw financiële situatie (kredietwaardigheidsgegevens inclusief scores, dus gegevens voor de beoordeling van het economisch risico)
 • klantenhistorie, bestelhistorie inclusief de kledingmaten
 • gegevens over uw gebruik van de door ons aangeboden telemedia (bijv. het tijdstip waarop u onze websites, app's of Newsletters opvraagt, IP-adres, door ons aangeklikte pagina's/links of ingevoerde en vergelijkbare gegevens)
 • beeld en videogegevens

4. Ontvangers of categorieën van ontvangers van uw gegevens

Binnen de onder punt 1 genoemde bedrijven van de Jack Wolfskin Groep ontvangen die interne afdelingen of organisatorische eenheden uw gegevens welke ze voor de nakoming van onze contractuele en wettelijke verplichtingen of in het kader van de verwerking en implementatie van onze gerechtvaardigde belangen nodig hebben. Uw gegevens worden aan externe partijen uitsluitend als volgt doorgegeven

 • in verband met de uitvoering van de overeenkomst (bijv. ook betaalproviders);
 • in verband met reclame-acties van de Jack Wolfskin Stores aan exploitanten van Jack Wolfskin Stores;
 • indien u beschikt over een klantaccount of deelneemt aan een Jack Wolfskin loyaliteitsprogramma in verband met uw aanmelding voor uw klantaccount of een Jack Wolfskin loyaliteitsprogramma en uw aankoop bij een deelnemende Jack Wolfskin Store of de officiële Jack Wolfskin Online Shop aan exploitanten van Jack Wolfskin Stores;
 • om te voldoen aan de wettelijke vereisten volgens welke wij verplicht zijn informatie te verstrekken, te rapporteren of door te geven of het doorgeven van gegevens in het algemeen belang is (vgl. punt 2.4);
 • indien externe dienstverlenende bedrijven gegevens in onze opdracht verwerken als contractverwerker of functieverlener (bijv. externe computercentra, ondersteuning/onderhoud van EDP/IT-toepassingen, aanbieders van beoordelings-, chat- en communicatiefuncties, archivering, documentverwerking, callcenterdiensten, compliance-diensten, controlling, gegevensscreening voor anti-witwasdoeleinden, gegevensvalidatie of -aannemelijkheidscontroles, gegevensvernietiging, inkoop/aanschaf, klantenbeheer, lettershops, marketing, mediatechnologie, onderzoek, risicobeheersing, facturering, telefonie, websitebeheer, accountancy, banken, drukkerijen of bedrijven voor gegevensverwijdering, koeriersdiensten, logistiek);
 • op grond van ons gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigd belang van de derde partij voor in het kader van de onder punt 2.2 genoemde doeleinden (bijv. aan overheden, bureaus voor kredietinformatie, incassobureaus, advocaten, rechtbanken, deskundigen, tot het concern behorende ondernemingen en organen en controlerende instanties);
 • indien u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens aan derden door te geven.

Wij zullen uw gegevens verder niet aan derden doorgeven. Voor zover wij in het kader van de verwerking van een order opdracht geven aan dienstverleners, gelden daar voor uw gegevens dezelfde veiligheidsnormen als bij ons. In de overige gevallen mogen de ontvangers de gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze aan hen zijn verstrekt.

5. Duur van de opslag van uw gegevens

Wij verwerken en bewaren uw gegevens voor de duur van onze zakelijke relatie. Dat impliceert ook de voorbereidende fase van een overeenkomst (precontractuele rechtsverhouding) en de afhandeling van een overeenkomst.

Daarnaast zijn wij onderworpen aan diverse wettelijke bewaar- en documentatieverplichtingen, die onder andere voortvloeien uit het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) en het Duitse Wetboek van Belastingen (AO). De in de respectievelijke wettelijke regeling vastgestelde bewaartermijnen of documentatietermijnen bedragen maximaal tien jaar na het einde van de zakelijke relatie of de precontractuele rechtsverhouding.

Verder kunnen speciale wettelijke voorschriften een langere opslagduur vereisen, bijvoorbeeld de bewaring van bewijsmateriaal in het kader van de wettelijke verjaringsvoorschriften. Volgens de §§ 195 e.v. van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) bedraagt de normale verjaringstermijn weliswaar drie jaar; er kunnen echter ook verjaringstermijnen tot 30 jaar van toepassing zijn.

Indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de nakoming van contractuele of wettelijke verplichtingen en rechten, worden ze regelmatig gewist, tenzij hun - beperkte - verdere verwerking voor de nakoming van de onder 2.2 genoemde doeleinden om redenen van een hoger gerechtvaardigd belang noodzakelijk is. Van een dergelijk overwegend gerechtvaardigd belang is bijvoorbeeld ook sprake wanneer een verwijdering vanwege de speciale wijze van opslag niet of slechts met onevenredig veel moeite mogelijk is en een verwerking voor andere doeleinden door passende technische en organisatorische maatregelen is uitgesloten.

6. Verwerking van uw gegevens in een derde land of door een internationale organisatie

Gegevens worden doorgegeven aan instanties in landen buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) (zogenaamde derde landen) of Zwitserland als het nodig is om een order/contract van of met u uit te voeren, als het wettelijk vereist is (bijv. fiscale meldingsplichten), als het in het kader van een gerechtvaardigd belang van ons of een derde partij is of als u ons uw toestemming hebt gegeven.

Daarbij kan de verwerking van uw gegevens in een derde land ook in verband met het inschakelen van dienstverleners in het kader van de orderverwerking gebeuren. Indien er voor het land in kwestie geen besluit van de Europese Commissie over een daar geldend passend niveau van gegevensbescherming mocht zijn, garanderen wij in overeenstemming met de EU-regelgeving inzake gegevensbescherming door middel van desbetreffende overeenkomsten vlg. art. 46, lid 2, letter c), AVG,en art. 16, lid 2, letter d, DSG, dat uw rechten en vrijheden adequaat worden beschermd en gewaarborgd. Op verzoek verstrekken wij u gedetailleerde informatie dienaangaande.

Informatie over de juiste of gepaste waarborgen en de mogelijkheid om een kopie van u te verkrijgen kan worden opgevraagd bij de functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf.

7. Uw privacyrechten

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw privacyrechten jegens ons doen gelden

 • Zo hebt u het recht om van ons informatie te ontvangen over uw bij ons opgeslagen gegevens conform de regels van art. 15 AVG (eventueel met beperkingen volgens § 34 van de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens (BDSG) en art. 25 DSG (evt. met beperkingen volgens art. 26 DSG).
 • Op uw verzoek zullen wij de over u opgeslagen gegevens conform art. 16 AVG en art. 32, lid 1, DSG corrigeren, indien deze niet ter zake dienend of foutief zijn.
 • Indien u dat wenst, zullen wij uw gegevens in overeenstemming met de grondslagen van art. 17 AVG en art. 32, lid 2, letter c, DSG wissen, voor zover andere wettelijke regelingen (bijv. wettelijke bewaarplichten of de beperkingen volgens § 35 van de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens (BDSG)) of een hoger belang van onze kant (bijv. voor de verdediging van onze rechten en aanspraken) daarmee niet in strijd zijn.
 • Met inachtneming van de voorwaarden van art. 18 AVG en art. 32, lid 2, letter a, DSG kunt u van ons verlangen dat wij de verwerking van uw gegevens beperken.
 • Verder kunt u tegen de verwerking van uw gegevens verzet aantekenen conform art. 21 AVG, op grond waarvan wij de verwerking van uw gegevens moeten beëindigen. Dit recht van verzet geldt echter – met uitzondering van direct marketing volgens art. 21, lid 2, AVG – alleen bij zeer bijzondere omstandigheden van uw persoonlijke situatie, waarbij de rechten van ons bedrijf eventueel in strijd kunnen zijn met uw recht van verzet. Nadere details betreffende het recht van verzet vindt u in punt 10.
 • Ook hebt u het recht om uw gegevens onder de voorwaarden van art. 20 AVG in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of ze aan een derde door te geven of volgens art. 16 van de Zwitserse wet inzake gegevensbescherming (DSG) schriftelijk of in de vorm waarin de gegevens beschikbaar zijn te verstrekken.
 • Daarnaast hebt u het recht om de door u verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde jegens ons met werking naar de toekomst toe te herroepen (zie punt 2.3).
 • Verder hebt u het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 AVG). U kunt op elk gewenst moment ook altijd vertrouwelijk contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Er bestaat geen recht op beroep bij de Zwitserse functionaris voor gegevensbescherming.

Indien mogelijk dienen uw aanvragen voor de uitoefening van uw rechten schriftelijk aan bovenstaand adres of rechtstreeks aan onze functionaris voor gegevensbescherming te worden geadresseerd.

8. Omvang van uw verplichtingen om ons uw gegevens te verstrekken

U hoeft alleen die gegevens te verstrekken welke voor het aangaan en uitvoeren van een zakelijke relatie of voor een precontractuele verhouding met ons noodzakelijk zijn of tot het verzamelen waarvan wij wettelijk verplicht zijn. Zonder deze gegevens zullen wij in de regel niet in staat zijn de gewenste overeenkomst te sluiten of uit te voeren of aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Dit kan ook betrekking hebben op gegevens die later in het kader van de zakelijke relatie nodig zijn. Indien wij u daarnaast nog om nadere gegevens vragen, wordt u afzonderlijk attent gemaakt op het vrijwillige karakter van de informatie.

9. Bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen (met inbegrip van profiling)

Wij maken geen gebruik van puur geautomatiseerde besluitvormingsprocedures volgens artikel 22 AVG of art. 5, letter g, DSG. Indien wij in de toekomst in specifieke gevallen toch gebruik mochten maken van een dergelijke procedure, dan zullen wij u daarvan apart op de hoogte stellen, voor zover de wet dat voorschrijft.

Onder omstandigheden verwerken we uw gegevens deels met het doel om bepaalde persoonlijke aspecten te beoordelen (profiling).

Om u doelgericht over producten te kunnen informeren en adviseren, maken wij eventueel gebruik van analysetechnieken en -processen, die in onze uitgebreide privacyverklaring voor onze webpagina nader worden beschreven. Deze maken op de vraag afgestemde productontwerpen, communicatie en reclame, inclusief markt- en opinieonderzoek mogelijk.

Ook kunnen dergelijke procedures worden gebruikt om uw boniteit en kredietwaardigheid te kunnen beoordelen en om witwassen en fraude te bestrijden. Voor de beoordeling van uw boniteit en kredietwaardigheid kan gebruik worden gemaakt van zogenaamde"score-waarden". Bij een scoring wordt met behulp van wiskundige methoden de waarschijnlijkheid berekend, waarmee een klant zijn betalingsverplichtingen volgens contract zal nakomen. Dergelijke score-waarden ondersteunen ons zodoende bijvoorbeeld bij de beoordeling van de kredietwaardigheid en de besluitvorming in het kader van producttransacties en maken deel uit van ons risicobeheer. De berekening is gebaseerd op rekenkundig en statistisch erkende en bewezen procedures en is gebaseerd op uw gegevens, in het bijzonder inkomensverhoudingen, uitgaven, bestaande verplichtingen, beroep, werkgever, duur van het dienstverband, ervaringen uit de zakenrelatie tot nu toe, contractconforme terugbetaling van eerdere kredieten alsmede informatie van bureaus voor kredietinformatie.

Niet verwerkt worden daarbij gegevens over de nationaliteit en speciale categorieën persoonsgegevens overeenkomstig art. 9 AVG of art. 5, letter c DSG.

10. Uitgebreide informatie over uw recht op verzet art. 21 AVG

 1. 1. U hebt het recht te allen tijde verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens die op grond van art. 6, lid 1, letter f AVG (verwerking van gegevens op basis van een belangenafweging) of art. 6, lid 1, letter e AVG (verwerking van gegevens in het algemeen belang) plaatsvindt, indien uw bijzondere situatie daartoe aanleiding geeft. Dit geldt ook voor een op deze bepaling gebaseerde profiling als bedoeld in art. 4, nr. 4 AVG.
  Indien u verzet aantekent, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn die voor de verwerking bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

 2. 2. We verwerken uw persoonsgegevens eventueel ook voor direct marketing-doeleinden. Indien u geen reclame wenst te ontvangen, hebt u te allen tijde het recht hiertegen bezwaar te maken; dit geldt ook voor de profiling, voor zover dit met dergelijke direct marketing gepaard gaat. We zullen voor de toekomst rekening houden met dit verzet.We zullen gegevens niet langer verwerken voor direct marketing-doeleinden als u verzet aantekent tegen de verwerking voor deze doeleinden.

Het bezwaar kan vormvrij worden ingediend en dient voor zover mogelijk te worden gericht aan

Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA
Jack Wolfskin Kreisel 1
65510 Idstein/Ts., Bondsrepubliek Duitsland

Onze privacyverklaring en de informatie inzake de gegevensbescherming over onze gegevensverwerking volgens artikel (art.) 13, 14 en 21 AVG of volgens art. 19 en 20 DSG kan van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen zullen we op deze pagina bekendmaken. Oudere versies zijn ter inzage beschikbaar in een archief.

Stand gegevensbeschermingsinformatie 16.01.2023


Deel 2: Uitgebreide privacyverklaring voor onze website


Verantwoordelijk voor deze internetpagina en de internetbased services en toepassingen (hierna te noemen: "internetpagina") is JACK WOLFSKIN Retail GmbH, een besloten vennootschap naar Duits recht, ingeschreven in het handelsregister van het Amtsgericht Wiesbaden onder HRB 24710 gevestigd te 65510 Idstein/Ts (Bondsrepubliek Duitsland), Jack Wolfskin Kreisel 1 (hierna te noemen: "wij", "ons" of "JACK WOLFSKIN").

Voor JACK WOLFSKIN is de bescherming van persoonsgegevens een belangrijke zaak en wij houden ons daarom strikt aan de Duitse wetgeving op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van persoonsgegevens en de toepasselijke internationale regelingen op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van persoonsgegevens.

De onderstaande privacyverklaring geeft je een inzicht in de wijze waarop we je persoonlijke gegevens gebruiken en beschermen als je onze internetpagina bezoekt.

1. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens

Je zult in sommige gevallen, bijvoorbeeld bij de registratie en het gebruik (bijv. login) van je klantaccount, het invullen van formulieren, tijdens het bestelproces of bij service-aanvragen, je gegevens uitdrukkelijk aan ons toezenden.Je gegevens worden daarbij verwerkt voor de in deel 1 onder punt 2 weergegeven doeleinden, voor zover er hieronder geen verdergaande of andere informatie wordt verstrekt.

Daarom zullen we naargelang het geval de volgende van je gegevens gebruiken en verwerken:

 • je contactinformatie (zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum;
 • informatie voor het afhandelen van je bestelling (bijvoorbeeld informatie over bestelde producten, factuurgegevens en leverings- en betalingsinformatie zoals bank-, creditcard- of andere betalingsdetails);
 • informatie over bestellingen en services (zoals bestelling en contactdetails / bestelgeschiedenis; details over defecte producten, tot nu toe gevoerde correspondentie);
 • andere informatie die je ons uitdrukkelijk ter beschikking hebt gesteld (zoals je persoonlijke profiel, registratiegegevens, productreferenties, verlanglijstjes, boodschappenlijstjes, reviews en commentaren, chatberichten, gegevens in verband met bonus- en voordeelprogramma's (bijv. Jack WolfskinCard) enz.).

  Alle persoonlijke gegevens, die je ons door middel van het gebruik van onze internetpagina ter beschikking stelt, verwerken we op de manier zoals we die in onze informatie over de bescherming van persoonsgegevens hebben weergegeven.

2. Kredietwaardigheidscontrole en incasso

2.1 Bescherming van persoonsgegevens bij Klarna

Om je de betaalmethoden van Klarna te kunnen aanbieden, kan het zijn dat we in de check-out je persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens doorgeven aan Klarna. Op basis hiervan beslist Klarna welke betaalmethoden en condities voor jou in aanmerking komen. Jouw toegezonden persoonlijke gegevens worden overeenkomstig de volgende bespalingen verwerkt.

2.2 Incasso

Uitsluitend ten behoeve van de incasso van vorderingen dragen we je persoonlijke gegevens over aan Paigo GmbH, Gütersloher Str. 123, 33415 Verl (BRD).

3. Cookies en daarmee samenhangende gegevensverwerkingen


Wij gebruiken cookies en dergelijke technologieën (bijv. Local Storage, Session Storage), in deze privacyverklaring "cookies" genoemd, die informatie op eindapparatuur (bijv. notebooks, smartphones, tablets) opslaan of toegang hebben tot informatie die al in het eindapparaat is opgeslagen. Ons algemene doel daarbij is vooral om onze webpagina nog gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt voor de navigatie en functionaliteit van onze webpagina's als dit noodzakelijk is om bijvoorbeeld de actuele status van je winkelmandje te bewaren.

We kiezen daarbij vooral voor zogenaamde sessie-cookies, die automatisch worden gewist wanneer u onze webpagina sluit.

We gebruiken cookies met name ook voor het optimaliseren en verbeteren van de online-beleving op onze internetpagina. Op grond van dit gebruik kan het voorkomen dat je gegevens door ons, of door een door ons hiermee belaste derde, alleen al door de simpele interactie tussen je eindapparaat en onze internetpagina worden verzameld. Bij dergelijke gegevens kan het bijvoorbeeld gaan om (waarbij dit niet beperkt is tot zodanige gegevens):

 • het IP-adres van je internetapparatuur (bijv. het IP-adres van je computer; tablet of dergelijke);
 • informatie over het gebruik van de Internetpagina (bijvoorbeeld tijd en datum van je bezoek, verwijzings-url's (referral-url's), of opgevraagde pagina's);
 • informatie over je internetapparatuur (bijvoorbeeld type en versie van je internetbrowser en versie van je besturingssysteem).

  In verband met het gebruik van dergelijke gegevens kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt. Voor dat doel kunnen ook cookies worden gebruikt

  Het opslaan van informatie zoals bijvoorbeeld door cookies en andere technologieën in je eindapparaat of de toegang tot informatie die al in je eindapparaat is opgeslagen, gebeurt uitsluitend op basis van jouw toestemming (bijv. § 25, lid 1 TTDSG). Een toestemming is niet noodzakelijk als het enige doel van het opslaan van informatie in je eindapparaat of het enige doel van de toegang tot informatie in je eindapparaat is gelegen in het uitvoeren van de verzending van een bericht via een openbaar telecommunicatienetwerk of indien dit absoluut noodzakelijk is om je een door jou uitdrukkelijk gewenste telemediadienst ter beschikking te kunnen stellen.

We hebben de cookies die op onze website worden gebruikt in de volgende categorieën gegroepeerd. Je kunt te allen tijde via de cookie-instellingen bepalen welke van de cookie-categorieën je wilt activeren en welke je wilt deactiveren.

3.1 NOODZAKELIJK

Cookies worden gebruikt voor het goed laten werken van de basisfuncties van onze webpagina, zoals het winkelmandje. Zonder deze cookies kan onze webpagina niet functioneren. Om die reden kunnen deze instellingen niet worden uitgeschakeld als je onze pagina wilt gebruiken.

3.2 PERSONALISATIE

Cookies helpen ons om onze website voor de gebruikers te personaliseren. Gebaseerd op het laatste bezoek van de webpagina en de daar verzamelde kennis over je gebruik van onze webshop kunnen we je via ons webshop-systeem (Salesforce Einstein) passende productsuggesties op onze webpagina doen. Daarvoor kan bijvoorbeeld de startpagina van de website producten bevatten, die zijn afgestemd op de producten waarvoor bij het laatste bezoek aan de webpagina belangstelling bestond.

Bij personalisatie gaat het in feite om het gebruik van cookies om je gebruikerservaring bij ons in de webshop te verbeteren. Dit omvat in principe geen advertenties of reclame-acties buiten de context van onze webshops.

3.3 STATISTIEKEN

3.3.1 DYNAMIC 1001

Het Dynamic Tracking System dient voor het vaststellen van de performance van verschillende reclamekanalen van de Jack Wolfskin Online Shop. Het wordt door Dynamic 1001 GmbH als technische en statistische dienstverlener geleverd.

Bij het bezoek van de website https://www.jack-wolfskin.nl worden er gegevens van je browser ten behoeve van statistische analyses verzameld. De gegevens worden doorgegeven aan Dynamic 1001 GmbH als technische en statistische dienstverlener.

Het verzamelen van de gegevens gebeurt via een pixel die in elk van de pagina's van onze webshop is opgenomen. Bij het contact met de servers van Dynamic wordt gangbare informatie zoals het besturingssysteem, de gebruikte browser, het bijbehorende reclamemiddel, de referrer (vanaf welke pagina de bezoeker is doorgestuurd) en het IP-adres per definitie geanonimiseerd opgeslagen.

Wordt er een bestelling geplaatst, dan worden er gegevens, zoals het bestelnummer, het klantnummer, het boodschappenmandje en de bestelwaarden aan Dynamic 1001 GmbH doorgegeven, om een correcte provisieverrekening met de reclamemakers mogelijk te maken. Voor het verzamelen van de gegevens worden zogenaamde cookies en pixels gebruikt.

Een en ander is gebaseerd op jouw toestemming, die je in onze toestemmingsmanager kunt herroepen of via de instellingen van je browser zelf kunt activeren of deactiveren.

Het opslaan van je bovengenoemde persoonsgegevens gebeurt maximaal gedurende een periode van twee jaar.

3.3.2 GOOGLE ANALYTICS

a) Gebruik van Google Analytics over het algemeen

Wij gebruiken op onze internetpagina "Google Analytics" een door Google Ireland Limited, Ierland ("Google”) beschikbaar gestelde service voor de analyse van internetpagina's, indien en voor zover je ons daarvoor je toestemming hebt gegeven (art. 6, lid, 1 pag. 1, letter a) AVG of art. 31, lid 1 DSG voor de verwerking van je persoonsgegevens; § 25, lid 1 TTDSG voor het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, zie daarvoor ook punt 3).

Google Analytics helpt ons informatie te verkrijgen over recente bezoeken aan onze webpagina en hoe gebruikers door de verschillende gedeelten van onze website bewegen, zodat we dit kunnen analyseren en begrijpen hoe gebruikers onze webpagina gebruiken, maar ook om onze webpagina nog beter, met name intuïtiever, te kunnen maken voor onze gebruikers. Google Analytics helpt ons met name te meten hoe gebruikers interageren met webpagina's en de contents van de webpagina's. Daarbij worden de volgende gegevens verwerkt: online-, cookie-, client- en device-identifiers, (verkorte) IP-adressen.

Google is als gegevensverwerker in onze opdracht werkzaam. Dat betekent dat Google de genoemde persoonsgegevens uitsluitend volgens onze instructie verwerkt. Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Google Analytics gebruikt ook cookies, d.w.z. kleine tekstbestandjes, voor het analyseren van je gebruik van internetpagina's, die op je computer worden opgeslagen. De informatie over je bezoek aan onze internetpagina, die door de cookies wordt verzameld (met inbegrip van je IP-adres, dat echter voordat het wordt opgeslagen met behulp van de methode "anonymize" wordt geanonimiseerd, zodat het niet langer kan worden herleid tot een bepaalde aansluiting), wordt aan een server van Google in de Verenigde Staten doorgegeven en daar opgeslagen.

Door de anonimisering van het IP-adres zal Google slechts een verkorte versie van het IP-adres vanuit de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte aan de VS doorgeven. Slechts in incidentele gevallen worden de volledige IP-adressen aan de Google-server in de VS doorgegeven en vervolgens daar afgekort.

Plaatsvervangend voor de verwerkingsverantwoordelijke van deze internetpagina gebruikt Google de informatie, om jouw gebruik van onze internetpagina te analyseren. Daarvoor worden rapporten opgesteld, waarmee we kunnen zien welk gebruik de gebruikers van de webpagina maken. We kunnen en willen gebruikers daarmee echter niet identificeren, maar zien bijvoorbeeld alleen dat een gebruiker via een Google-zoekopdracht op de webpagina terecht is gekomen, schoenen heeft bekeken en vervolgens de pagina weer heeft verlaten. Andere rapporten laten ons zien welke subpagina's hoe vaak worden opgevraagd.

Je kunt het opslaan van cookies en de verwerking van de bovengenoemde persoonsgegevens voorkomen door je toestemming in onze toestemmingsmanager te herroepen of door de betreffende instellingen in je browser te wijzigen. Een andere mogelijkheid om uit te schakelen vind je hier: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Het opslaan van je bovengenoemde persoonsgegevens gebeurt maximaal voor een periode van 26 maanden.

Wij gebruiken Google Analytics – zoals hieronder nader beschreven –

 • in de Consent Mode
 • met server-side tracking en
 • met zgn. "Enhanced Conversions".

Het verstrekken van persoonsgegevens is contractueel noch wettelijk verplicht of noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. Als je ons deze persoonsgegevens niet verstrekt, heeft dit geen gevolgen voor je.

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming volgens art. 22 AVG of profiling volgens art. 5, letter g DSG plaats.

Nadere informatie en uitschakelmogelijkheden zijn op te vragen via:https://policies.google.com/privacy (Privacy Policy) en via https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

b) Google Analytics – Consent Mode

Op onze webpagina maken we gebruik van Google Analytics samen met de zogenaamde "Consent Mode", een feature van Google. De Google Analytics Consent Mode functioneert zo dat hierdoor uitgebreidere instellingen voor reclame- en analysedoeleinden in combinatie met Google Analytics kunnen worden uitgevoerd:

Met behulp van de Google Analytics Consent Mode kun je beslissen of je cookies voor reclame- en/of analysedoeleinden in combinatie met Google Analytics wilt toestaan. Als je liever geen reclamedoeleinden via de Consent Mode wilt toestaan, worden er geen cookies voor reclame gebruikt. Dit geldt aanvankelijk alleen niet voor onze analyses, indien wij zelf een cookie plaatsen. We zullen onze cookies echter ook niet gebruiken voor analytische doeleinden, als je dit hebt afgewezen. In die gevallen, waarin je hebt besloten in combinatie met Google Analytics geen toestemming te geven voor reclame- en analysedoeleinden, ontvangen wij een cookieloze ping, die ons helpt onze reclame-inspanningen ook zonder cookies beter te begrijpen:

op onze website hebben we vooringesteld dat eerst de toestemming van de gebruiker nodig is, voordat Google Analytics voor reclamedoeleinden wordt gebruikt. De werkingswijze van Consent Mode en welke gegevens worden verzameld, hangt af van het type toestemming dat je geeft. Op onze webpagina kun je – zoals hierboven beschreven – via je toestemming zelf kiezen of bepaalde tracking-codes of daarmee samenhangende code-fragmenten (zgn. tags) en cookies voor reclame- en/of analysedoeleinden mogen worden gebruikt of niet ("Tag granted" of "Tag denied"). Daarmee gebruiken we een oplossing van Google om de bescherming van de persoonlijke levenssfeer verder te versterken.

Als je ons een toestemming in verband met de Consent Mode hebt verleend, worden aan ons ook zogenaamde "cookieloze pings" doorgegeven. Pings worden verzonden vanaf elke pagina van onze website, waarin Google Analytics is opgenomen. Deze pings kunnen de volgende informatie bevatten:time stamp; user-agent; referrer; een willekeurig gegenereerd nummer voor elke geladen pagina; indicatie van de toestemmingsstatus; indicatie of de actuele pagina of de pagina ervoor in de navigatie van de gebruiker naar de pagina reclame-klik-informatie in de URL bevatte (met name een "Google Click Identifier" (GCLID), zie daarvoor hieronder); Informatie over het gebruikte Consent Management Platform (bijv. Developer ID) en andere informatie die wij kunnen uitkiezen (bijv. bestelnummer, conversion value). Wij hebben de volgende informatie uitgekozen: tijdstempel, user agent, referrer, reclame-klik-informatie, booleaanse informatie over de toestemmingsstatus, een gegenereerd toevalsgetal. Via deze pings wordt de nauwkeurigheid / precisie van een zgn. "modelling" (zie daarvoor hieronder) verhoogd.

Daarnaast maken wij gebruik van de functie "Enable URL passthrough". Bij deze functie worden zogenaamde Google Click Identifiers (GCLID) aan de URL toegevoegd. Deze parameter wordt bij een klik op een advertentie aan de URL doorgegeven. Daardoor kunnen de advertenties tot onze reclamecampagnes worden herleid. In enkele gevallen gebeurt dit ook al bij de weergave van de advertentie. De gegevens worden door ons gekoppeld aan functies van Google Ads en Google Analytics en wij voeren ook een Offline-Conversion-Tracking uit. Dat helpt ons onze marketing-inspanningen efficiënter aan te sturen en gebruikers zoveel mogelijk alleen advertenties te laten zien die voor hen relevant zijn. Deze identifiers worden alleen opgeslagen als de gebruiker instemt met Google Analytics.

Met de informatie waarover wij beschikken, kunnen wij in het geval van een toestemming via Consent Mode de gegevens verwerken zoals in de toestemming voor Google Analytics en deze privacyverklaring beschreven.

Er wordt ook een zgn. "modelling" uitgevoerd, waarmee we nog nauwkeuriger informatie verkrijgen, die ons een reporting of optimaliseringen van onze reclame-activiteiten mogelijk maken. Via het zgn. "modelling" kunnen het effect van onze marketing-inspanningen beter kwantificeren. Dit modelling geschiedt volgens een zogenaamde probabilistische methode, d.w.z. er wordt rekening gehouden met waarschijnlijkheden. Dit gebeurt op basis van beschikbare gegevens, die via het gebruik van machine learning en historische trends deze modellering mogelijk maken. Relevante gegevens zijn hierbij voor ons bijvoorbeeld via welke bron een anonieme gebruiker op de webpagina terecht is gekomen en of hij een product heeft bekeken of op het boodschappenlijstje heeft gezet. In ons geval wordt gekeken naar in hoeverre jij als gebruiker een zgn. "conversion" vormt. Een conversie is een actie die voor ons in het kader van onze reclame-activiteiten van belang is en daarom wordt meegeteld, bijv. het feit of een artikel aan het winkelmandje wordt toegevoegd, de gebruiker erachter is onbekend en ook niet relevant voor de modellering, het gaat uitsluitend om het gedrag van de onbekende.

In de relatie van de Consent Mode tot Google Analytics worden de volgende persoonsgegevens verwerkt, mits de toestemming voor statistiek en marketing is verkregen: je IP-adres (ook geanonimiseerd), de URL (inclusief reclame-klik-informatie in de URL-parameters zoals GCLID), reclame- en analyse-cookies en device-ID's. Bovendien wordt de weergegeven informatie in het kader van de pings verwerkt. Is er geen toestemming verkregen, wordt het IP-adres weliswaar geanonimiseerd verzameld, maar gewist nadat de landen-informatie is verzameld. Reclame- en analysecookies worden niet verzameld.

Wij verwerken de gegevens via de Consent Mode om hiaten bij het meten van conversions te dichten als we de gebruikersinteracties niet aan conversies kunnen koppelen.

Je gegevens in verband met de Consent Mode bewaren we maximaal gedurende een periode van 26 maanden.

c) Google Analytics met server-side tracking

We gebruiken Google Analytics bovendien met zgn. server-side tracking.

Server-side tracking vervangt de client-side tracking door gegevens tussen het eindapparaat van de gebruiker en de website niet langer via de browser door te geven, maar via de gegevens die de server opvraagt om de gebruiker de gewenste webpagina te laten zien. Verder worden de gebeurtenissen op de website niet meer via scripts van externe partners zelfstandig na consent-toestemming geladen, maar gaat Jack Wolfskin daar nu direct over.

Tot de gegevens die we op onze servers ontvangen, behoren First-Party-Identifiers (FPID), die via een cookie in uw browser worden opgeslagen. Het cookie wordt voorzien van de HttpOnly-flag, hetgeen betekent dat het voor browser-JavaScript niet toegankelijk is. Alleen de webserver kan de waarde van het cookie lezen. Dat beschermt tegen cross-page-tracking, aangezien JavaScript-leesbare cookies vaak worden gebruikt voor het aanmaken van cross-page-profielen. In ons geval worden gegevens dan doorgestuurd naar Google Analytics, zodat wij samen met de server-side-tracking analyses van de manier waarop bezoekers onze webpagina gebruiken kunnen opstellen en de webpagina voortdurend kunnen verbeteren. Herleiding naar een concrete gebruiker is voor ons daarmee niet mogelijk.

De gegevensverwerking via onze cloud, de Google Cloud, die eveneens door Google Ireland Limited in het kader van de verwerking in opdracht ter beschikking wordt gesteld, vindt plaats in Frankfurt.

De gegevens worden ook in verband met het gebruik van server-side-tracking gedurende een periode van 26 maanden (Google Analytics) opgeslagen.

d) Google Enhanced Conversion

Daarnaast gebruiken we Google Enhanced Conversion bij mensen die met een aangemeld Google-account op internet surfen. Bij conversions gaat het in de online-marketing – over het algemeen – om de uitvoering van een gewenste actie door de gebruiker. Voor Enhanced Conversion is echter alleen de online-aankoop – als conversion – relevant.

Zo kun je bijvoorbeeld via reclame op onze webpagina terechtkomen en daar van een gebruiker van onze webpagina een koper van een van onze producten worden. Via Google Enhanced Conversion kunnen we het resultaat van onze reclame-inspanningen in dit verband nog nauwkeuriger meten. Dat werkt over het algemeen zo dat je op een van onze reclameboodschappen klikt (bijv. op YouTube) en van daaruit doorgestuurd wordt naar onze webpagina. Op onze webpagina wordt van jou, indien je een aankoop doet, je e-mailadres verzameld en voor Enhanced Conversion in gehashte vorm veilig doorgestuurd naar Google. Dat je gegevens zijn gehasht, betekent dat het met name niet mogelijk is om de inhoud en de lengte van de gegevens te herleiden (hash-standaard SHA256). Als je gegevens zich bij Google bevinden, worden de door ons verzonden gehashte gegevens vergeleken met de door Google verzamelde en gehashte reclame-event-gegevens en daaruit wordt de conversion afgeleid, d.w.z. herleid naar onze marketingactie.

We gebruiken Google Enhanced Conversion in de tag-based variant. Als een ingelogde gebruiker (bijv. bij YouTube) op een reclameboodschap klikt, dan wordt hij doorgestuurd naar onze webpagina en vult daar in het kader van een bestelling in een door ons geselecteerd veld zijn gegevens (bijv. zijn e-mailadres) in, dit wordt vervolgens gehasht en veilig aan Google doorgegeven. Google "matcht" de gehashte gebruikersgegevens met de daar opgeslagen gebruikersgegevens en meldt de conversion aan ons.

Daarbij kan ook gebruik worden gemaakt van een zgn. Conversion Modelling. Wij kunnen in zoverre verwijzen naar onze uitleg in het kader van Google Analytics Consent Mode.

Het doel waarvoor wij je gegevens verwerken is de efficiënte aansturing en voortdurende optimalisatie van onze marketinginspanningen en de inrichting van onze Online Shop.

Bij het gebruik van Enhanced Conversion is Google de enige ontvanger van de gegevens.

Je gegevens worden gedurende een periode van 26 maanden opgeslagen.

3.3.3 Adobe Analytics

Wij hebben ook de mogelijkheid om de technologie "Adobe Analytics" op onze website te gebruiken, een statistische webanalyse van Adobe Systems GmbH, Georg-Bauchle-Ring 58, 80992 München, Bondsrepubliek Duitsland, indien en voor zover je ons daarvoor toestemming geeft (art. 6, lid 1, zin 1, letter a) AVG of art. 31, lid 1 DSG). Deze technologie verzamelt statistische gegevens over de bezoekjes aan onze internetpagina voor het optimaliseren van onze internetpagina en de verbetering van de services. De hierbij verzamelde gegevens worden uitsluitend aan Adobe Systems GmbH doorgegeven. Ook de technologie van Adobe maakt gebruik van cookies, d.w.z. tekstbestandjes die op je computer voor het analyseren van je gebruik van internetpagina's worden opgeslagen. Door het anonimiseren van je IP-adres vóór het verzenden van de gegevens aan Adobe Systems GmbH is het identificeren van de individuele gebruiker niet mogelijk. De technologie van Adobe werkt met zgn. sessie-cookies. Sessie-cookies worden na afloop van een internetbrowser-sessie gewist.

Je kunt het gebruik van cookies en de verwerking van de bovengenoemde persoonsgegevens voorkomen door je toestemming te herroepen in onze toestemmingsmanager, die je hier kunt opvragen, of door de betreffende instellingen in je browser te wijzigen.Nadere informatie over de bescherming van persoonsgegevens van Adobe Systems GmbH vind je op:
https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Heb je vragen over de door ons bij Adobe Analytics verzamelde gegevens, neem dan contact met ons op via info@jack-wolfskin.com.

3.3.4 GOOGLE RECAPTCHA

Wij maken gebruik van de functie voor het herkennen van bots, bijv. bij het invullen van online-formulieren ("ReCaptcha") van de aanbieder Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

De richtlijnen ter bescherming van persoonsgegevens van Google vind je hier:
https://www.google.com/policies/privacy/
Ook via de volgende link is een opt-out mogelijk:
https://adssettings.google.com/authenticated

3.3.5 Verbetering van de weergave

Deze pagina maakt ten behoeve van een uniforme weergave van lettertypes gebruik van zogenaamde Web Fonts, die door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland beschikbaar worden gesteld.

Als je browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt er een standaard lettertype van je computer gebruikt.

Nadere informatie over Google Web Fonts vind je op https://developers.google.com/fonts/faq en in de Privacyverklaring van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=de .

3.4 MARKETING

We gebruiken cookies om bepaalde functies van sociale netwerken voor je beschikbaar te stellen, om het effect van onze reclamecampagnes te meten en te optimaliseren en om deze gericht aan de juiste gebruikers uit te rollen. In het kader daarvan maken we ook gebruik van retargeting. Daaronder wordt in de online-marketing een proces verstaan, waarbij bezoekers gemarkeerd en vervolgens op andere webpagina's met doelgerichte reclame aangesproken dienen te worden. Ook bij deze methode worden permanente cookies met een looptijd van max. 90 dagen gebruikt.

Net als in het kader van de website-tracking worden ook hierbij de gegevens in gepseudonimiseerde vorm verzameld. Bij de implementering van online-marketinginspanningen maakt Jack Wolfskin gebruik van de volgende providers:

 • Google DV360
  Op deze webpagina maken we gebruik van de tool Google DV360 van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, VS (gegevensverwerker in opdracht), die gegevens ten behoeve van analyse-, marketing- en optimaliseringsdoeleinden, inclusief gegevensanalyse en retargeting, verwerkt en ons hierdoor helpt om onze marketinginspanningen en onze webpagina te verbeteren. Gepersonaliseerde reclameboodschappen voor onze producten worden weergegeven op basis van de manier waarop de gebruiker onze webpagina gebruikt, afhankelijk van diens belangstelling of potentiële belangstelling voor onze producten. Ook de effectiviteit van onze reclameboodschappen wordt gemeten. Daartoe worden gegevens als online-, cookie-, device- en client-identifiers en IP-adressen verwerkt en via Google DV360 gebruikt om reclamecontacten en clicks op reclameboodschappen te koppelen aan jouw gebruik van onze website. We kunnen op die manier vaststellen of je via advertenties die je hebt gezien onze website bezoekt of voor welke producten je belangstelling hebt.Dit helpt ons ook om ons reclamebudget efficiënter in te zetten. De verzamelde gegevens kunnen door ons bovendien worden gebruikt om reclame gebaseerd op je interesses (bijv. bekeken producten) te genereren. Voor het verzamelen van gegevens worden pseudonieme online-identificatienummers (online ID's) zoals cookie-ID's, IP-adres, device-ID's, advertising-ID / IDFA (bijv. op Android of Apple Smartphones) gebruikt. Daarbij worden geen eenduidig aan de gebruiker te relateren gegevens zoals je naam of je adres opgeslagen. Alle door ons gebruikte ID's maken de herkenning van je eindapparaat of je internetbrowser mogelijk. De bovengenoemde gegevens worden zonder je toestemming niet voor de genoemde doeleinden gebruikt. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is derhalve je toestemming volgens art. 6, lid 1, zin 1, letter 1 a) AVG of art. 31, lid 1 DSG. Als je niet (meer) wilt dat Google DV360 je gegevens verzamelt, kun je het volgende doen:

Je kunt je toestemming herroepen in onze toestemmingsmanager of direct bij Google deactiveren.
https://adssettings.google.com/authenticated
Het opslaan van je bovengenoemde persoonsgegevens gebeurt maximaal voor een periode van 13 maanden.

 • Taboola
  Je kunt ook de NAI Opt Out Tool gebruiken, om niet langer gerichte reclame te ontvangen van Taboola en andere NAI-lidbedrijven.

 • Google Analytics
  We gebruiken Google Analytics ook in verband met onze marketing. Zie voor details punt 3.3.2.

 • AWIN
  We verwerken je persoonsgegevens zoals browsergegevens van de gebruiker en bestel-ID om een affiliate marketingcampagne uit te voeren. Op die manier kunnen wij nagaan welke externe aanbieder van webpagina's, app's of andere technologieën potentiële klanten naar onze webpagina's en app's heeft verwezen ("referrer") en kunnen de referrer zo als tegenprestatie voor deze verwijzingen naar onze webpagina een provisie betalen. Wij willen graag online-reclamecampagnes uitvoeren die worden vergoed op basis van de geleverde prestaties. Wij werken samen met het netwerk Awin, dat ons helpt om deze affiliate-marketing-campagne te realiseren. De privacyverklaring van Awin vind je hier. Deze bevat informatie over je rechten met betrekking tot de gegevensverwerking door Awin.

In enkele gevallen kan Awin een beperkt profiel bijhouden, dat betrekking heeft op jou. Dit zal echter niet je identiteit, je online-gedrag of andere persoonlijke kenmerken van je onthullen. Het enige doel van dit profiel is om bij te houden of een doorverwijzing op het ene apparaat is gestart en op een ander apparaat is voltooid.

In enkele gevallen kunnen Awin en de verwijzer (referrer) je bovengenoemde persoonsgegevens ontvangen en verwerken, om de affiliate-marketing-campagne samen met ons te implementeren. Evenzo ontvangen wij persoonsgegevens van potentiële klanten van Awin en de referrers, die in de volgende categorieën kunnen worden onderverdeeld: cookie-gegevens, gegevens met betrekking tot de webpagina, app of technologie, van waaruit een potentiële klant naar ons is doorverwezen en technische informatie over het apparaat dat je gebruikt.

Je persoonsgegevens worden maximaal gedurende een periode van 36 maanden opgeslagen.

 • Target Performance GmbH

Target Performance GmbH stelt ons in staat deel te nemen aan advertentieveilingen voor advertentieruimte en voor het weergeven van reclame-content op webpagina's. Via Target Performance GmbH wordt doelgroepspecifieke of gebruikersgerichte reclame op basis van de interesses van de gebruikers mogelijk gemaakt.

Daarbij worden cookie-ID's, Mobile-Advertising-ID's, Cross-Device-ID's en Partner-ID's gebruikt, verwerkt worden browsertype en browserinstellingen, informatie over het besturingssysteem van het door de gebruiker gebruikte eindapparaat, IP-adressen, informatie over de interactie en activiteit van een gebruiker op webpagina's en mobiele toepassingen, inclusief de tijd van de interactie of activiteit, de betrokken internetadressen en de in een zoekmachine ingevulde zoektermen, alsmede locatiegegevens (stad, regio, postcode). De gegevens worden zowel bij de gebruiker als bij derden verzameld.

Als je liever geen retargeting wilt, kun je ook op de volgende link klikken:
https://ad.ad-srv.net/privacy/672p1lyu7kil/

 • Emego GmbH

Emego GmbH helpt ons op basis van een toestemming van de gebruiker bij het uitvoeren van zgn. "onsite"-reclame-inspanningen. Daarbij worden gegevens over de manier waarop gebruikers-doelgroepen webpagina's gebruiken aangemaakt, die worden gebruikt voor de gerichte aansturing en uitvoering van onsite-campagnes.

Concreet worden de volgende gegevens verwerkt:

 • tijdstip van het bezoek aan de website

 • URL

 • gebruikte browser (bijv. Firefox, Safari, Internet Explorer, ...)

 • gebruikte besturingssysteem (bijv. Windows 11, Apple OS, ...)

 • schermresolutie

 • doorgestuurde referrer

 • gegevens die via de gebruikte tracking-pixel worden doorgegeven

Behalve het herroepen van je toestemming kan de gegevensverwerking te allen tijde via de volgende link worden verhinderd:
http://www.usemax.de/index.php?l=rm&kunde=&id=1

 • Outbrain
  Met Outbrain Inc., 39 W 13th Street New York, NY 10011, VS is het mogelijk om gericht die internetgebruikers met reclame aan te spreken, die al interesse hebben getoond voor onze aanbiedingen op de pagina's van onze partners dan wel gegevens daarover te verzamelen. De technologie is afhankelijk van een cookie-based analyse van het gedrag van de gebruiker. Deze reclame verschijnt alleen op advertentieruimten van Outbrain, hetzij op de advertentieruimten van Outbrain Engage dan wel op het Outbrain Extended Network. Als je niet wilt dat specifiek op jouw interesses betrekking hebbende reclame aan jou wordt weergegeven, kun je deze functie ook hier uitzetten: https://www.outbrain.com/legal/privacy#advertising_behavioral_targeting

 • Google AdWords / Google Ads
  Met behulp van Google Adwords, beschikbaar gesteld door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, VS, tonen we op het online-gedrag en profiel van de gebruiker gebaseerde reclame voor onze producten en meten de effectiviteit van onze advertenties. Reclame wordt daarbij beschikbaar gesteld en weergegeven, inclusief een beperking van advertenties en het niet tonen van advertenties die de gebruiker niet wenst. Advertenties worden daarbij vooral ook gepersonaliseerd, waarbij dit afhankelijk is van de instellingen van de gebruiker. Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking is de toestemming volgens art. 6, lid 1, zin 1, letter a) AVG of art. 31, lid 1 DSG.

Daarbij worden de volgende gegevens, ook in de VS, verwerkt: online-, cookie-, device- en client-identifiers en IP-adressen.

De gegevens worden gedurende een periode van 13 maanden verwerkt.

Behalve het herroepen van je toestemming zijn instellingen voor de gegevensverwerking te allen tijde ook via de volgende link mogelijk:
https://adssettings.google.com/authenticated

 • Facebook / Meta
  Wij gebruiken diensten van Meta voor reclame, aanbevelingen, insights en metingen.

Daarbij worden de volgende gegevens verwerkt:

-HTTP-header: IP-adres, browser-info, referrer-URL, paginalocatie-pixel-specifieke gegevens: pixel-ID, Meta-cookie (fr, fbc, fbp)-overige gegevens: benamingen (niet waarden) van de formuliervelden, metagegevens van pagina's

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de respectievelijke toestemming volgens art. 6, lid 1, zin 1, letter a) AVG of art. 31, lid 1 DSG.

De gegevens worden gedurende een periode van maximaal twee jaar verwerkt.

Nadere informatie kan ook worden opgevraagd via https://www.facebook.com/privacy/policy/

Instellingen met betrekking tot de gegevensverwerking zijn te allen tijde ook via onderstaande link mogelijk:https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

 • Pinterest/br>Wij gebruiken de Ad Service van Pinterest voor onze reclame. Daarbij wordt de effectiviteit van onze reclame ook gemeten en doelgericht naar de gebruikersdoelgroepen uitgerold.

Daarvoor worden zgn. conversion-gegevens verwerkt, d.w.z. gegevens over aankopen en webpagina-activiteiten die bijvoorbeeld via een Pinterest-tag, conversion-upload of via zgn. Mobile Measurement Integration aan ons ter beschikking worden gesteld. Hieronder worden de conversion-gegevens nader beschreven:

de via de Pinterest-tag verzamelde gegevens omvatten informatie over de HTTP-header, die door het opvragen van een standaard HTML-tag wordt doorgegeven, inclusief: IP-adres, user-agent en cookie-ID's; optionele eenduidige identificatoren zoals OrderID en e-mailadres; en optionele aankoopgerelateerde parameters.

Een Mobile Measurement Integration omvat de volgende gegevens: apparaatidentificatie (zoals een IDFA) en andere informatie over het mobiele apparaat.

Een gebruikersspecifieke modellering vindt niet plaats.

Conversion-gegevens worden gebruikt om reclame (doelgroepgericht) uit te rollen, d.w.z. de gegevens zijn voor het plaatsen van advertenties en voor advertentierapportage alsook voor het meten van de effectiviteit van advertenties van belang. Pinterest zelf kan conversion-gegevens ook voor het optimaliseren van eigen modellen, die in de door Pinterest verzorgde aanbevelingen en advertenties worden gebruikt (bijvoorbeeld voor conversion-optimalisatie), ook in combinatie met gegevens van Pinterest of gegevens uit andere bronnen gebruiken en deze modellen trainen.

Als we een bepaalde doelgroep met reclame willen aanspreken, stellen we Pinterest via een desbetreffende functie ook een klantenlijst-doelgroep ter beschikking, om de reclamecampagne op deze doelgroepen doelgericht te kunnen afstemmen.

Om de betreffende reclameactie te kunnen uitvoeren, worden via een unieke identificatie zoals een e-mailadres van de klant, een identificatie voor mobiele advertenties (IDFA) of een andere identificatie van Pinterest in gehashte vorm afgestemd, om gebruikers tot een Pinterest-account te kunnen herleiden en via doelgroepen doelgericht reclame te kunnen uitrollen. Na de betreffende afstemming worden alle identificatoren, die wij aan Pinterest ter beschikking hebben gesteld, gewist.

Nadere informatie kan worden opgevraagd via:

 1. Pinterest Privacy Policy: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
 2. Pinterest Advertising Services Agreement: https://business.pinterest.com/en/pinterest-advertising-services-agreement/
 3. Pinterest Ad Data Terms: https://policy.pinterest.com/en/ad-data-terms

De gegevens worden in de VS en Ierland verwerkt en uitsluitend op basis van een toestemming volgens art. 6, lid 1, zin 1, letter a) AVG of art. 31, lid 1 DSG.

 • Interactive Performance Deutschland GmbH
  Op deze website wordt met technologieën van Interactive Performance Deutschland GmbH https://interactiveperformance.de
  en hun technologiepartners via gegevens zoals het verkorte IP-adres van de gebruiker de wijze van gebruik van onze webpagina verwerkt voor optimaliserings- en marketingdoeleinden, concreet remarketing. Deze gegevens dienen ook voor het analyseren van de wijze waarop de gebruikers de webpagina gebruiken en worden gebruikt om pseudonieme gebruiksprofielen op te stellen. Voor dat doel worden cookies gebruikt, die het mogelijk maken dat een internetbrowser bij een volgend bezoek wordt herkend. Zonder je uitdrukkelijke toestemming worden de bovengenoemde gegevens voor deze doeleinden niet verwerkt (art. 6, lid 1, pag. 1, letter a) AVG of art. 31, lid 1 DSG) en worden ook geen van de nader beschreven cookies geplaatst. De IP-adressen van bezoekers worden verkort voordat ze worden opgeslagen.

De bovengenoemde persoonsgegevens worden maximaal gedurende 30 dagen verwerkt.

 • Twiago
  De gegevensverwerking kan ook te allen tijde via onderstaande link worden stopgezet:
  https://control.twiago.com/privacy.php?lang=0

 • Passcreator
  MMet Passcreator, Walter-Gropius-Str. 15, 80807 München, kunnen wij kaarten van Apple Wallet en Android Wallet voor onze Jack WolfskinCard aanmaken, zodat de gebruiker geen fysieke kaart nodig heeft, maar zijn of haar Jack WolfskinCard op elk moment via zijn of haar mobiele apparaat kan gebruiken. Daarvoor worden de volgende gegevens verwerkt: de naam, het kaartnummer van Jack Wolfskin en het e-mailadres.

De gegevens worden gedurende een periode van maximaal twee jaar en op basis van een toestemming verwerkt.

Nadere informatie kan ook in de Privacyverklaring worden opgevraagd:https://www.passcreator.com/de/datenschutzerklaerung.html


 • Bazaarvoice
  Voor het verzamelen van product- en shopreviews maken wij gebruik van Bazaarvoice Inc., 10901 Stonelake Blvd, Austin, Texas, Verenigde Staten.

Bazaarvoice stelt ons in staat van jou reviews over producten en onze shop te ontvangen en op je reviews te reageren. Daarbij wordt je e-mailadres gebruikt, evenals informatie over welke producten door jou zijn gekocht.

De verwerking vindt plaats op basis van een toestemming.

Nadere informatie over de gegevensbescherming bij Bazaarvoice vind je hier:https://www.bazaarvoice.com/de/legal/datenschutzrichtlinie/


 • Criteo
  Onze webpagina gebruikt cookies/reclame-ID's voor reclamedoeleinden. Daardoor kunnen we onze reclame op partner-webpagina's, app's en e-mails tonen aan bezoekers die geïnteresseerd zijn in onze producten. Retargeting-technologieën gebruiken cookies of reclame-ID's en laten reclame zien uitgaande van je browsing-gedrag tot dan toe. Het gebruik van deze nader beschreven cookies of reclame-ID's en de verwerking van de persoonsgegevens voor de beschreven doeleinden (art. 6, lid 1, pag. 1, letter a) AVG of art. 31, lid 1 DSG) gebeurt op basis van jouw toestemming.

Wij kunnen informatie zoals technische identificatiegegevens uit je aanmeldingsinformatie op onze webpagina of ons CRM-systeem delen met vertrouwde reclamepartners. Daardoor kunnen je apparaten en/of omgevingen worden gekoppeld, omdat wij en onze reclamepartners deze herkennen. We kunnen je daardoor doelgericht onze reclame tonen, wat wij verstaan onder de eerder genoemde retargeting.

 • Amnet GmbH
  Toepassing van Amnet-technologie (Amnet GmbH)
  Voor de vergoeding van verkooppartners maken wij gebruik van de diensten van de firma Amnet GmbH (Alsterufer 3, 20354 Hamburg). Dit betekent concreet dat informatie wordt verzameld, gemeten en geanalyseerd over de recente bezoeken aan de website, die in verband staan met lead- of aankoopgebeurtenissen die door de gebruiker worden gedaan en voor een van onze reclamecampagnes relevant zijn, om verwezen klanten en verrichte transacties ook te documenteren en vast te stellen of de transactie met een van de kanalen van Amnet in verband staat of niet. Daarbij wordt een enkele klik- of sessiegerelateerde ID uit een get-variabele in de actuele URL gehaald en in een cookie opgeslagen. Deze cookies dienen uitsluitend voor de correcte herleiding van het resultaat van een reclamemiddel tot de verkooppartner en de overeenkomstige facturering. Persoonsgegevens worden daarbij niet verzameld, verwerkt of gebruikt. In een cookie wordt enkel de informatie geplaatst over wanneer een bepaald reclamemedium door een eindapparaat is aangeklikt.

Grondslag is de door jou vooraf verleende toestemming.

Je kunt het gebruik van cookies voorkomen door je toestemming te herroepen in onze toestemmingsmanager, die je hier kunt opvragen.

Gepersonaliseerde reclamecampagnes door Amnet GmbHOm reclamecampagnes te kunnen personaliseren, verwerken we bepaalde gegevens over de online-activiteiten van de gebruikers op deze website. Tot deze gegevens behoren: online-identifiers (bijv. Cookie ID / Mobile Advertising ID), informatie over specifiek bezochte pagina's, producten die bekeken of samen met tijdstempels in een winkelwagentje zijn gelegd en gekocht, en details van technische apparatuur en zoekprogramma's. Wij geven Amnet GmbH, een bedrijf dat gespecialiseerd is in reclametechnologie, de opdracht om op basis van deze gegevens reclamecampagnes uit te voeren en gepersonaliseerde advertenties aan de gebruikers te tonen. Indien het bij deze gegevens om "persoonsgegevens" in het kader van de AVG of DSG gaat, fungeert Jack Wolfskin als verwerkingsverantwoordelijke en Amnet GmbH als gegevensverwerker.

Wij stellen de nader beschreven online-identificatoren in en verwerken de genoemde persoonsgegevens voor de beschreven doeleinden op basis van je toestemming. Je kunt dit voorkomen door je toestemming te herroepen in onze toestemmingsmanager, die je hier kunt opvragen.

Nadere informatie vind je ook op:https://www.mediaintelligence.de/privacy-optout.do

 • Adtriba GmbH
  Op onze website worden met technologieën van Adtriba GmbH – Veilchenweg 26b, 20253 Hamburg (https://www.adtriba.com) gegevens verzameld en opgeslagen, waaruit met gebruik van pseudoniemen gebruiksprofielen worden aangemaakt. Deze gebruiksprofielen worden gebruikt om de manier waarop bezoekers de webpagina gebruiken te analyseren en worden geanalyseerd om ons aanbod te verbeteren en af te stemmen op de behoeften. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestandjes die lokaal op het eindapparaat van de sitebezoeker worden opgeslagen en het zo mogelijk maken dat deze bij een volgend bezoek aan onze website wordt herkend. De gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden zonder een afzonderlijk te verlenen, uitdrukkelijke toestemming niet samengevoegd met persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem.Deze website verzamelt en gebruikt app- en apparaat-overschrijdende informatie voor rapportagedoeleinden Daarbij gaat het uitdrukkelijk niet om persoonsgegevens, waaruit informatie over individuele gebruikers kan worden ingezien en tot bepaalde gebruikers kan worden herleid. Er worden technieken gebruikt die het mogelijk maken om gebruikers via apps en apparaten te tracken, inclusief cookie- en ID-synchronisatie.Tegen het verzamelen en opslaan van gegevens kunt u te allen tijde met werking naar de toekomst toe bezwaar maken door via de URL https://privacy.adtriba.com de tracking door Adtriba (Opt-out from Adtriba Tracking) uit te zetten.

 • SAIZ GmbH
  Wij maken op onze website gebruik van de diensten van SAIZ (SAIZ GmbH, Nostiltzstr. 23, 10961 Berlin, Bondsrepubliek Duitsland) (hierna: „SAIZ“).
  SAIZ, verzamelt, verwerkt en bewaart persoonsgegevens van bezoekers van de website voor het geven van gepersonaliseerde adviezen over maten en pasvorm en ten behoeve van statistische analyse en bedrijfseconomische kostenoptimalisatie. Daarbij worden tijdens het bezoek van onze website en na het geven van uw toestemming (zoals hieronder beschreven) door SAIZ met name de onderstaande persoonsgegevens verwerkt:
  • leeftijd
  • geslacht
  • maat in cm
  • evt. borstomvang
  • evt. heupomvang
  • evt. tailleomvang
  • gewicht
  • informatie over lichaamsbouw en bodyshape
  • IP-adres
  • browser-informatie
  • datum en tijdstip van het bezoek
  • refferer-URL
  • sessie-ID
  • tijdstempel
  • geanonimiseerde gebruiksgegevens
  • koopinformatie
  • besturingssysteem gebruikte apparatuur
  SAIZ verzamelt deze gegevens via persistente cookies, die in de lokale browser van de bezoeker van de website worden opgeslagen. SAIZ bewaart de profielen van de betreffende bezoeker in de lokale browser van de bezoeker van de website.
  De verzamelde gegevens worden door SAIZ in de Europese Unie verwerkt. Het verstrekken van de bovengenoemde persoonsgegevens is niet contractueel, noch wettelijk verplicht of dwingend noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. Er is geen sprake van een verplichting voor het verstrekken van deze gegevens.
  In het geval dat de bovengenoemde gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij de opgevraagde inhoud niet ter beschikking stellen en geen maatadvies geven.
  Met het verzamelen en verwerken van de gegevens door SAIZ wordt het volgende beoogd:
  • berekening van de maat (maatadvies, fit-testing van de producten)
  • afzetbevordering en omzetvergroting door kostenoptimalisatie (maatadvies, fit-testing van de producten)
  • marketingdoeleinden(personalisatie en fit-testing) en
  • analysedoeleinden (conversion tracking).
  Gegevensontvanger van de verzamelde gegevens zijn SAIZ GmbH en haar externe dienstverleners, zoals DataDog (HQ: 620 8th ave, 45th floor, New York, NY 10018 USA)
  en Microsoft (HQ Europe: Konrad-Zuse-Str. 1. 85716 Unterschleißheim. Germany) , waarbij in verband met het gebruik van DataDog en Microsoft door betreffende overeenkomsten is gewaarborgd dat de verzamelde persoonsgegevens op servers in de EU worden opgeslagen. Desalniettemin kan niet met 100 procent zekerheid worden gegarandeerd dat er in het kader van het gebruik van Microsoft en Datalog door SAIZ als hun onderaannemer geen gegevensoverdracht naar een derde land plaatsvindt. Mocht er sprake zijn van een verwerking van de persoonsgegevens in een derde land, dan mag dit alleen gebeuren indien is voldaan aan de voorwaarden van art. 44 e.v. AVG. Dit impliceert met name het sluiten van standaardgegevensbeschermingsclausules („EU-SCC“) en dat er van de kant van SAIZ een zgn. „Transfer Impact Assessment“ („TIA“) is uitgevoerd.
  De vereiste juridische grondslag voor de verwerking van de bovengenoemde persoonsgegevens door SAIZ vormt art. 6, lid 1, zin 1, letter a AVG (toestemming). Met andere woorden: de persoonsgegevens van de betreffende bezoeker van de website worden na voorafgaande toestemming van de bezoeker van de website verwerkt. Deze toestemming wordt via de cookie-banner verkregen. U kunt de toestemming te allen tijde via de cookie-banner/cookie-instellingen herroepen.
  De persoonsgegevens van de bezoeker worden gewist zodra de verwerkingsdoeleinden waarvoor deze zijn verzameld zijn bereikt of u uw toestemming voor het verzamelen van de gegevens hebt herroepen.
  Nadere informatie over het verwerken van gegevens door SAIZ is te vinden op:
  https://www.saiz.io/datenschutz

4. OPSLAG VAN GEGEVENS

Wijzelf zullen de ontvangen en verzamelde gegevens uitsluitend in lidstaten van de Europese Unie opslaan. Als we je gegevens doorgeven aan de in dit Privacybeleid beschreven ontvangers, kunnen deze ook – zoals beschreven - buiten Europa je gegevens verwerken. In deze gevallen hebben we zgn. "standaardgegevensbeschermingsclausules" volgens art. 46, lid 2, letter c) AVG of art. 16, lid 2, letter d DSG bedongen (zie hiervoor ook deel 1, punt 6: verwerking van je gegevens in een derde land of door een internationale organisatie). We zullen alle redelijkerwijs te verlangen technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen treffen om je gegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik of illegale publicatie, vernieling, verlies of wettelijk ontoelaatbare verandering.

5. SOCIAL PLUG-INS / Social Media

a) Onze internetpagina linkt naar sociale media en gebruikt zgn. social plug-ins ("plug-ins") van de volgende aanbieders van sociale netwerken ("aanbieders"), als je deze hebt geactiveerd:

 • Facebook
  Exploitant van het sociale netwerk is Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (Facebook). De plug-ins (de"vind ik leuk" / "like"-knop) zijn aangegeven door middel van het Facebook-logo of het noemen van de "Facebook Social Plug-in".

De richtlijnen ter bescherming van persoonsgegevens van Facebook vind je hier:
https://www.facebook.com/about/privacy/

 • Twitter
  Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (Twitter). Deze plug-ins worden aangegeven door het Twitter-logo.De richtlijnen ter bescherming van persoonsgegevens van Twitter vind je hier:
  https://twitter.com/privacy

 • Pinterest
  Pinterest, Inc., 808 Brannan St. San Francisco, CA 94103-4904, VS (Pinterest). Deze plug-ins (de "Pin it"-knop) zijn aangegeven door het Pinterest-logo.

De privacyverklaring van Pinterest vind je hier:
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

 • TikTok
  Tik Tok Technology Ltd., 10 Earlsfort Terrace, Dublin D02 T380, Ierland.

De privacyverklaring van TikTok vind je hier:
https://www.tiktok.com/legal/page/eea/new-privacy-policy/de-DE

 • LinkedIn
  LinkedIn Ireland Unlimited Company.Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

De privacyverklaring van LinkedIn vind je hier:
https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?

 • Vimeo
  Vimeo.com, Inc., 330 West 34th Street, 5th Floor, New York, New York 10001, VS.

Informatie over de bescherming van persoonsgegevens van Vimeo vind je hier:
https://vimeo.com/privacy

 • Youtube
  AIn onze webpagina hebben we YouTube-video's opgenomen, die je vanaf onze webpagina direct via youtube.com kunt opvragen. Om op onze webpagina video's te kunnen opvragen, moet je de betreffende video activeren door je toestemming te activeren. Er worden zonder jouw toestemming geen gegevens aan YouTube doorgegeven.

We gebruiken daarvoor plug-ins van YouTube, beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Deze plug-ins zijn aangegeven door middel van het YouTube-logo.

De privacyverklaring van YouTube vind je hier:
https://www.youtube.com/static?&template=privacy_guidelines

 • Flickr
  We gebruiken plug-ins van Flickr, dat door Yahoo! Inc., 01 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, VS wordt geëxploiteerd (Flickr). Deze plug-ins worden aangegeven door het Flickr-logo.

De privacyverklaring van Flickr vind je hier:
https://info.yahoo.com/privacy/de/yahoo/eu/

 • Google
  Wij gebruiken op onze webpagina ook Google Maps, zodat je via interactieve kaarten onze Stores gemakkelijker kunt vinden (bijvoorbeeld om een adviesafspraak te maken). Als je deze interactieve kaarten activeert, worden er gegevens met Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland, gedeeld.

Met de bovengenoemde plug-ins krijg je de mogelijkheid om deze sociale netwerken (bijv. via likes of posts) en de gebruikers daar (bijv. je netwerk of je vrienden) te interageren dan wel contents op te vragen (bijv. video's, interactieve kaarten).

Indien een internetpagina een betreffende plug-in van een van de bovengenoemde aanbieders bevat en je deze met je toestemming activeert, wordt je internetbrowser automatisch met de server van de betreffende aanbieder verbonden. De contents van de plug-in worden direct door de aanbieder naar je internetbrowser gestuurd, die de gegevens op de internetpagina dienovereenkomstig integreert.

Deze integratie van plug-ins laat de aanbieder zien welke internetpagina's je hebt bezocht. Indien je op de internetpagina van de aanbieder bent ingelogd, kan de aanbieder je bezoek op onze Internetpagina volgen en tot je account herleiden. Indien je met de plug-in interageert, bijvoorbeeld door de "vind ik leuk"-knop in te drukken, of reviews invoegt, stuurt je internetbrowser de relevante informatie direct naar de aanbieder, diedeze vervolgens opslaat.

Indien je niet wilt dat de aanbieder deze gegevens door je bezoek aan onze internetpagina verzamelt, dien je vóór je bezoek uit te loggen op de internetpagina's van de aanbieders.

Je kunt je toestemming ook hier te allen tijde herroepen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking tot aan het herroepen.

Informeer je voor alle verdere informatie over het verzamelen en gebruiken van de gegevens en je rechten en instellingsmogelijkheden inzake de bescherming van je gegevens en je persoonlijke levenssfeer via de bovengenoemde links in de richtlijnen ter bescherming van persoonsgegevens van de betreffende aanbieder

b) Als je onze webpresentaties op onze sociale-mediaplatforms bezoekt, gebruik je deze presentaties en functies (bijv. sharing-functies, commentaren, likes, reviews) op basis van je eigen beslissing en moet je je ervan bewust zijn dat de aanbieders van deze sociale-mediaplatforms zelf gegevens over jou als persoon, zoals je IP-adres, voor hun eigen doeleinden verwerken. Ook de bescherming van je persoonlijke levenssfeer wordt door deze aanbieders van sociale via beslissingen over het gebruik van cookies of andere technologieën, zoals web-beacons, Java-scripts en pixels bepaald.

Details over de gegevensverwerking in verband met onze Facebook Fanpage en onze daaraan gekoppelde gezamenlijke verantwoordelijkheid onder de gegevensbeschermingswetgeving met Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, is te vinden in deel 3 (Aanvullende richtlijnen inzake de bescherming van persoonsgegevens bij onze Facebook Fanpage).

c) c) Bovendien moet je weten dat de bovengenoemde aanbieders over jou verzamelde gegevens ook voor het aanmaken van gebruikersprofielen en voor reclamedoeleinden kunnen gebruiken en gegevens over jou kunnen koppelen aan het account dat je bij hen hebt. Daarbij kunnen persoonsgegevens ook dan worden verwerkt als je geen gebruikersaccount bij een van deze aanbieders hebt of als je uit je gebruikersaccount daar bent uitgelogd.

Tegelijkertijd kunnen er door deze aanbieders ook gegevens buiten Europa (met name in de VS) worden verwerkt. Om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen, hebben wij zogenaamde standaardgegevensbeschermingsclausules bij de aanbieders bedongen.

6. Newsletter

Je kunt je abonneren op onze Newsletter, waarmee we je informeren over onze actuele aanbiedingen.

Voor de elektronische aanmelding voor onze Newsletter gebruiken we de zogenaamde double-opt-in-methode, zodat je de Newsletter op je e-mailadres kunt ontvangen en niet derden je e-mailadres daarvoor gebruiken. Dat betekent dat je na je aanmelding een e-mail ontvangt waarin je wordt gevraagd je aanmelding te bevestigen. Als we binnen 72 uur geen bevestiging van je ontvangen, worden je gegevens automatisch gewist.

Naast je e-mailadres en de andere gegevens die je bij de aanmelding hebt verstrekt, slaan wij je IP-adres op, evenals de tijdstippen van je aanmelding en, in het geval van een elektronische aanmelding, je bevestiging. Wij slaan deze gegevens op om je aanmelding te documenteren en een evt. mogelijk misbruik van je persoonlijke gegevens te kunnen opsporen.

We verwerken je gegevens voor de toezending van de Newsletter (rechtsgrondslag art. 6, lid 1, zin 1, letter a) AVG) en art. 31, lid 1, DSG.

Onze Newsletters bevatten zogenaamde web beacons of tracking pixels. Daarbij gaat het om kleine afbeeldingsbestanden die op onze website worden opgeslagen. Als je de Newsletter opent en de afbeeldingen downloadt, koppelen wij je aanmeldingsgegevens aan het individuele identificatienummer van de Newsletter. Deze koppeling stelt ons in staat om de manier waarop je van de Newsletter en ook van onze internetpagina gebruik maakt te analyseren. Een dergelijke tracking is niet mogelijk als je de weergave van afbeeldingen in je e-mailprogramma standaard deactiveert (en afbeeldingen ook niet handmatig downloadt), wat ertoe kan leiden dat de Newsletter niet volledig wordt weergegeven of niet alle functies kunnen worden gebruikt.

De met de tracking verkregen gegevens slaan we gedurende een periode van een jaar na je afmelding op, daarna worden ze gewist. Je kunt te allen tijde ook individueel via een e-mail aan info@jack-wolfskin.com of via een brief aan het contact dat in het impressum staat vermeld eisen dat ze worden gewist.

Je kunt je toestemming om onze Newsletter te ontvangen en je toestemming voor de hierboven beschreven tracking natuurlijk te allen tijde herroepen. De gemakkelijkste manier om je abonnement op te zeggen is door te klikken op de afmeldingslink in elke Newsletter. Je kunt ons echter ook een e-mail sturen naar info@jack-wolfskin.com of een brief naar het contactadres dat in het impressum staat vermeld.

Stand gegevensbeschermingsinformatie 16.01.2023


Deel 3: Aanvullende richtlijnen inzake de bescherming van persoonsgegevens bij onze FacebookFanpage

Jack Wolfskin maakt voor de hier aangeboden informatiedienst gebruik van het technische platform en de diensten van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

We maken je erop attent dat het gebruik van deze Facebook-pagina en de functies ervan voor eigen verantwoording zijn. Dat geldt met name voor het gebruik van de interactieve functies (bijv. commentaar geven, delen, reviewen). Als alternatief kun je de via deze pagina aangeboden informatie ook op ons internet-aanbodvia https://www.jack-wolfskin.com opvragen.

In verband met Facebook Fanpages zijn wij met Facebook gezamenlijk gegevensbeschermingsrechtelijk verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Onze gezamenlijke verantwoordelijkheid strekt zich uit tot het gezamenlijk met Facebook analyseren welk gebruik je van onze Facebook Fanpage maakt. Dit gebeurt met behulp van Facebook Page Insights, waarmee wij informatie over jouw gebruik van onze Fanpage krijgen, wat de doelen van de verwerking weergeeft. Het gebruik van Facebook Page Insights kan demografische gegevens en interacties met de Fanpage omvatten. Bij het bezoeken van onze Facebook-pagina verzamelt Facebook onder andere je IP-adres met behulp van cookies op je eindapparaat. Wijzelf ontvangen alleen geanonimiseerde statistieken en hebben geen toegang tot de verwerking van de daaraan gekoppelde persoonsgegevens. Nadere informatie hierover geeft Facebook via de volgende link: https://de-de.facebook.com/help/pages/insights.

Aangezien wij samen met Facebook gegevensbeschermingsrechtelijk verantwoordelijk zijn, hebben we een overeenkomst over de verwerking in gezamenlijke verantwoordelijkheid overeenkomstig art. 26 AVG gesloten. Deze overeenkomst dient er met name toe om onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van je persoonsgegevens na te komen en daarvoor de taken duidelijk te regelen. De essentie van deze overeenkomst is beschikbaar via de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

De in dit verband over jou verzamelde gegevens worden door Facebook Ltd. verwerkt en kunnen daarbij eventueel worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie. Welke informatie Facebook ontvangt en hoe deze wordt gebruikt, beschrijft Facebook in algemene termen in haar richtlijnen voor het gebruik van persoonsgegevens. Daarin vind je ook informatie over hoe je contact kunt opnemen met Facebook en over de instellingsmogelijkheden voor reclameboodschappen. De richtlijnen voor het gebruik van persoonsgegevens zijn beschikbaar via de volgende link:https://de-de.facebook.com/about/privacy.

Het volledige gegevensbeschermingsbeleid van Facebook vind je hier: https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Op welke wijze Facebook de gegevens van het bezoeken van Facebook-pagina's voor eigen doeleinden gebruikt, in welke mate activiteiten op de Facebook-pagina tot individuele gebruikers worden herleid, hoe lang Facebook deze gegevens bewaart en of gegevens van een bezoek aan de Facebook-pagina aan derden worden doorgegeven, wordt door Facebook niet finaal en duidelijk benoemd en is ons niet bekend.

Wanneer je een Facebook-pagina opent, wordt het IP-adres dat aan je eindapparaat is toegewezen, doorgegeven aan Facebook. Volgens informatie van Facebook wordt dit IP-adres geanonimiseerd (bij "Duitse" IP-adressen). Facebook bewaart bovendien informatie over de eindapparaten van haar gebruikers (bijv. in het kader van de functie "aanmeldingswaarschuwing"); eventueel kan Facebook daarmee IP-adressen tot individuele gebruikers herleiden.

Als je als gebruiker op een bepaald moment bent ingelogd bij Facebook, staat er op je eindapparaat een cookie met je Facebook-identificatie. Daardoor is Facebook in staat om na te gaan dat je deze pagina hebt bezocht heb en hoe je die hebt gebruikt. Dit geldt ook voor alle andere Facebook-pagina's. Via in webpagina's opgenomen Facebook-buttons kan Facebook je bezoekjes aan deze webpagina's registreren en tot je Facebook-profiel herleiden. Aan de hand van deze gegevens kan inhoud of reclame op jou afgestemd worden aangeboden.

Als je dat wilt voorkomen, dien je je bij Facebook af te melden of de functie "aangemeld blijven" te deactiveren, de zich op je apparaat bevindende cookies te wissen en je browser af te sluiten en opnieuw te starten. Op die manier wordt Facebook-informatie, waarmee je direct zou kunnen worden geïdentificeerd, gewist. Zo kun je onze Facebook-pagina gebruiken zonder dat je Facebook-ID bekend wordt. Als je interactieve functies van de pagina opent (vind ik leuk, commentaar geven, delen, berichten enz.), verschijnt er een inlogscherm van Facebook. Na een eventuele aanmelding ben je voor Facebook opnieuw als bepaalde gebruiker herkenbaar.Informatie over hoe je informatie die over jou beschikbaar is, kunt beheren of wissen, vind je op de volgende support-pagina's van Facebook:https://de-de.facebook.com/about/privacy

Wij als aanbieder van de informatiedienst verzamelen en verwerken verder geen andere gegevens op basis van het gebruik van onze dienst.Deze privacyverklaring vind je in de telkens geldende versie op https://www.jack-wolfskin.nl/Data-Protection.html#facebookFanpage

Bij vragen over ons informatie-aanbod kun je ons via socialmedia@jack-wolfskin.com bereiken.

Stand gegevensbeschermingsinformatie 16.01.2023Geschiedenis

Privacybeleid vanaf 16 Januari 2023

Privacybeleid vanaf 26 april 2022

Privacybeleid vanaf 01 maart 2022

Privacybeleid vanaf 20 september 2021

Privacybeleid vanaf 07 juli 2021

Privacybeleid vanaf 10 mei 2021

Privacybeleid vanaf 11 maart 2021

Privacybeleid vanaf 3 september 2020

Privacybeleid vanaf 27 maart 2019

Privacybeleid vanaf 1 oktober 2018

Privacybeleid vanaf 27 september 2018

Privacybeleid vanaf 27 augustus 2018

Privacybeleid vanaf 18 juli 2018

Privacybeleid vanaf 19 juni 2018

Privacybeleid vanaf 24 mei 2018

Privacybeleid vanaf 15 mei 2018

Privacybeleid voor onze website vanaf augustus 2014